Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Инфографика: Бедността при децата

Автор: ИПИ / 21.01.2022
Оцени тази статия:

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

ИПИ започва да публикува поредица от инфографики, които имат отношение към бедността и социалната политика в страната. Първата се фокусира върху неравенството във възможностите при децата, като показва дела и разпределението на децата според етническата принадлежност и бедността на домакинството.

  • 28% от децата на възраст 0 - 17 години в България са изложени на риск от бедност;
  • Докато 16% от децата в семейства, самоопределили се като българи, са живели в бедни домакинства, то това е било вярно за 26% от децата в турски и 75% от децата в ромски домакинства;
  • Бедните деца в ромски домакинства съставляват малко под половината от всички бедни деца в страната – 152 хиляди от общо 327 хиляди бедни деца, въпреки че ромите са под 10% от общото население на страната.

Изводите са от дълбочинно изследване на ИПИ, което се базира на анонимизираните индивидуални данни от статистиката на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Вижте повече в доклада на ИПИ: Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България (2021 г.)

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).