Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Индекс за устойчивост на неправителствените организации за 2002 г.

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Американската агенция за международно развитие (USAID) наскоро публикува на своя сайт Индекс за устойчивост на неправителствените организации за Централна и Източна Европа и Евразия за 2002 г.

Това е шестото подобно издание (за повече информация виж: http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2002/index.htm). Индекс 2002 измерва седем показателя, които се считат за особено важни за устойчивото развитие на неправителствените организации (НПО). За всяка, включена страна, индексът е съставен с подкрепата на представители на неправителствения сектор, правителството, бизнеса и медиите, международните институции, работещи в страната и др. Използвана е методиката за оценка на Freedom House (прилагана в докладите Nation in Transition и Freedom in the World). Скалата, използвана за съставяне на Индекса, варира от едно (което означава, че местните НПО ясно разпознават кои реформи да провеждат и имат капацитета и експертизата да ги осъществят) до седем (наблюдава се негативно развитие или никаква промяна от пост-комунистическото време).

Индекс 2002 за България

В момента съществуват около 8000 НПО, включително политически и религиозни организации. Около половината са читалища, които осигуряват ограничен набор от услуги и затова не са включени в изследването. Основният извод от проучването е продължаващото подобрение на сектора, нарастващо влияние и активност. Същевременно все още има силна зависимост от международно финансиране и слаб организационен капацитет, които не позволяват по-голямо ангажиране със социални и актуални за обществото проблеми.

Използвани индикатори:

" Устойчивост на НПО (оценка 3.1- 2002 г.; 3.6 за 2001 г.) - наблюдава се подобрение в сравнение с миналата година. Направени са поправки в данъчното законодателство; застъпничеството и инфраструктурата се подобряват; влиянието на НПО на местно и национално ниво расте.

" Правна среда (оценка 2.0-2002 г.; 3.5-2001 г.) - законът за юридически лица с нестопанска цел, в сила от 2001 г., ясно определя държавната намеса в сектора. Правната среда е допълнена и с въвеждането на концепцията за организации с обществена полза (ООП). Въведени са данъчни облекчения за донорите на ООП. Създаден е и Публичен регистър на НПО, което повишава доверието на обществото в тяхната дейност.

" Организационен капацитет (оценка 4.5-2002 г.; 4.5-2001 г.) - няма забележителна промяна от минали години. Вътрешната структура на персонала е доста неясна, често един човек изпълнява различни функции и всичко това при ясно разделение на персонал и членове на организацията (както е по закон). Проучвания показват, че около 60% от НПО нямат персонал, нает по трудов договор. Според лидерите на НПО основната част от персонала на организацията им се състои от доброволци.

" Финансова стабилност (оценка 3.8-2002 г.; 4.5-2001 г.) - продължава да бъде основен проблем в сектора, въпреки че се наблюдават подобрения във финансовото управление и прозрачността. Според закона от 2001 г., НПО могат да събират такси за предлаганите услуги и продукти. Наблюдава се пренасочване към местни източници на финансиране.

" Застъпничество (оценка 2.5-2002 г.; 3.0-2001 г.) - повишава се непрекъснато. НПО активно се включват в законодателни, регулативни и антикорупционни инициативи. Присъединяването към ЕС и НАТО е обща цел.

" Предлагане на услуги (оценка 2.8-2002 г.; 3.0-2001 г.) - НПО предлагат услуги с сферата на икономическото развитие, демократичния процес и околна среда. Силно пренебрегната е социалната сфера (в някои случаи заради законови ограничения). В определени случаи общините участват с непарични вноски за да насърчат участието на НПО в осигуряването на социални услуги.

" Инфраструктура (оценка 2.5-2002 г.; 3.0-2001 г.) - наблюдава се ясно подобрение, постигнато с подкрепата на няколко мрежи и ресурсни центрове. Създаден е нов електронен регистър на НПО.

" Публичен образ (оценка 3.5-2002 г.; 4.0-2001 г.) - информираността на обществото продължава да расте. 64% от населението одобрява работата на НПО. Увеличава се отразяването на дейностите на неправителствения сектор в местния печат.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!