Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

In Memoriam: Уилям Баумол

Автор: Мирослав Хаджийски* / 19.05.2017
Оцени тази статия:

На 4 май 2017 г. на 95-годишна възраст почина известният икономист Уилям Баумол. Най-популярният труд на Баумол, в партньорство с Уилям Боуен, е неговата теория за връзката между ръста на заплатите в капиталоемките сектори и този в трудоемките отрасли, станал познат като ‘’болест на Баумол’’ или ‘’ефект на Баумол’’. Неговата теория дава обяснение защо наблюдаваме ръст на заплатите в сектори, чиято производителност не расте или расте със значително по-ниски темпове.

Баумол обяснява вдигането на заплатите в секторите без повишена производителност с необходимостта да се задържат служителите, за да не се преместят в дейности, предлагащи по-добро заплащане. В своето изследване той дава пример със струнен квартет, който и до ден днешен се състои от четирима музиканти, времето за подготовката и изпълнението на класическата музика не се е променило и производителността на труда им не се е повишила, но въпреки това заплащането им не е на нивото от 19-ти век. Това се дължи на повишената производителност в други сектори на икономиката, предимно повлияни от технологичния напредък, което води до по-високи възнаграждения там и избутва нагоре нивото на заплатите във всички сфери. Това обяснява и повишаващите се цени в сектори с относително постоянна или бавно повишаваща се производителност, където увеличаващите се разходи за труд се компенсират от по-високи цени за крайните потребители.

Баумол публикува много научни трудове, фокусиращи се върху пазара на труда и други икономически фактори. Той има и значителен принос върху теорията за предприемачеството, както и върху историята на икономическата мисъл. През 2003 г. той получава Глобалната награда за изследване на предприемачеството (Global Award for Entrepreneurship Research) за усилията му за увеличаване ролята на предприемача в мейнстрийм икономическата теория.

Теорията на Баумол е застъпена и в ефекта ‘’ Баласа-Самюелсън’’, който обвързва повишаването на заплатите в сектора на търгуемите стоки на развиваща се икономика заради ръста на производителността с паралелно покачване на заплатите в нетъргуемия сектор. В резултат от това покачване на заплатите в двата сектора се генерира инфлация, която е по-бърза в развиващите се икономики, отколкото в развитите. Този ефект е познат и като ефекта  ‘’Баумол-Баласа-Самюелсън’’.

 

*Стажант в ИПИ.