Анализи ISSN 1313 - 0544

Регулации

23.06.2015

Анализ на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в България

2014

Навлизането и експанзията на модерната търговия не може да се разглежда едностранчиво, поне дотолкова, доколкото всяко разместване на пазарните пластове създава печеливши и губещи. Същевременно негативните ефекти от присъствието на модерната търговия в България изглеждат силно преувеличени. От гледна точка на потребителите са налице ясни преимущества – по-голямо разнообразие и удобство при покупките на относително по-ниски цени и при сравнително по-високо качество. Мит се оказват твърденията, че големите вериги не плащат данъци. Не бива да се пренебрегва и ефектът от изсветляване на част от търговията с храни и напитки, за което трудно може да се намери друга причина освен навлизането на веригите за модерна търговия.


България в международните класации 2014: 90 мерки за икономически растеж

2014

За шеста поредна година Институтът за пазарна икономика, с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”, прави преглед на редица международни индекси и анализира мястото на България в тях.

 

Неутралните опаковки и техните непреднамерени последици

2012

Институтът за пазарна икономика публикува последния си анализ по предложените от Европейската комисия промени в Директивата за тютюневите изделия (2001/37/ЕО) за неутрално опаковане на цигарите.

Без изход (Преглед на процедурата по закриване на бизнес в България)

2010

В доклада си Правене на бизнес 2010 Световната банка определя икономическата криза като най-подходящото време за реформи в законодателството, отнасящо се до закриване на бизнес. При подходящо и съобразено с особеностите на икономическата среда законодателство могат да се спасят от фалит много фирми, да се запазят работни места, както и да се осигури благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции.

Защитената собственост – пътят към растеж, богатство и инвестиции

2010

Правото на собственост играе важна роля за просперитета на всяка една държава. Защитата на правото на собственост на индивидите им позволява да се възползват от плодовете на своя труд и да използват дадените им ресурси внимателно и ефективно. И тази година 62 международни организации, между които Институтът за пазарна икономика, си партнираха с Алианс „Права на собственост”, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат четвъртия годишен Международен индекс „Право на собственост”(International Property Rights Index – IPRI).

Електронният подпис в България

2010

Настъпилата икономическа криза изправи правителствата пред редица бюджетни трудности, които изостриха нуждата от оптимизиране на дейностите и повишаване на ефективността на администрацията.

Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България (част 1)

2009

Анализът на степента на регулиране на четири избрани свободни професии в България показва тревожни тенденции. С времето, налаганите ограничения върху упражняващите дейността или желаещите да започнат се увеличават, противно на икономическата логика, но логично за тези, които искат да се предпазят от конкуренция.

Ефекти от регулирането на избрани свободни професии (част 2)

2009

Прегледът на степента на регулиране на адвокатите и нотариусите в България потвърждава изводите от първата част на изследването (архитекти, инженери, одитори и фармацевти). Съществуването на ограничения да станеш нотариус/адвокат, както и редица задължителни правила на работа защитават професиите от конкуренция, което по никакъв начин не гарантира достъпа и качеството на услугите им. Нещо повече, емпиричният анализ ясно показва, че повечето ограничения не гарантират по-добри услуги, но със сигурност водят по-високи цени.

 

Други публикации: