Анализи ISSN 1313 - 0544

Бедност и социална политика

24.03.2015

От началото на 2014 г. ИПИ работи по проект „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността”. Неговата цел е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието и последващата реализация, работните места и доходите, бедността и неравенствата в страната.

Карта на доходите и бедността в България

2016

Разбивката на районните пазари на труда показва някои интересни развития. Във всеки един район на практика се засилва ролята на икономическия център - традиционно за столицата София, Варна и Пловдив, а в последните години и утвърждаването на Бургас. Динамиката на пазара на труда в Северозападния и Северния централен район насочват вниманието към Плевен и Велико Търново, които постепенно се открояват и играят все по-голяма роля, макар и все още далеч от водещите икономически центрове в страната.

Анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България

2016

Анализът на ИПИ разкрива, че движението на домакинствата между доходните групи в България е значително. Бедността е в немалка степен динамична. Нейният състав се мени през годините, като около 40% от домакинствата се изкачват по стълбата на доходите и не се връщат обратно в бедност в средносрочен план. Водещият фактор е заетостта.

Бедността в България: Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството

2016

книга обобщава работата на ИПИ по проект "Активно гражданство и добро управление в борба с бедността".

Капан на безработицата и стимулите за заетост в България

2015

Анализът на въздействието, което тези системи и политики имат върху стимулите за търсене на заетост, полагане на труд и достигане на лична икономическа независимост, е задължителен, но често пренебрегван елемент при формирането на политиките за справяне с бедността.

Професионално образование и заетост

2015

Целта на изследването е да проследи връзката между професионалното образование и пазара на труда в България. Качественото професионално образование произвежда подготвени кадри, които осигуряват конкурентни предимства на всяка една икономика.

Как влияе ръстът на минималната заплата върху заетостта в България

2015

Всяко покачване на минималната заплата със 100 лева води до загуба на 24,5 хиляди работни места сред най-ниско образованите

Анализ на ИПИ: Бедност и рискови групи

2015

Анализът "Бедност и рискови групи" се фокусира върху обхвата и различни разрези на бедността в страната, като целта му е да открои рисковите групи или тези, които са най-силно застрашени от попадане в риск от бедност. Всеки десети българин в риск от дълбока бедност. Безработните и неактивните на пазара на труда са сред най-рисковите групи.

Изследване на ИПИ: „Предизвикателства пред социалното подпомагане в България“

2015

Предвид непрекъснато свиващия се размер на работната сила в страната и застаряващото население, запазването на сегашната структура на системата за социално подпомагане може да има силно негативни последствия. Проблемът е особено сериозен, ако се вземе предвид нуждата за осъвременяване на размера на някои от социалните плащания. Крайната цел на предстоящата реформа трябва да бъде ефективното насочване на средствата към хората, които най-много се нуждаят от тях.

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България

2012

Според данни на НОИ разходите за пенсии за инвалидност, финансирани от държавното обществено осигуряване (ДОО) са нараснали от 182,2 млн. лв. през 2000 г. до 1 142,7 млн. лв. през 2010 г. Причините за това нарастване са свързани с недостатъци в нормативната уредба и в структурата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания. За да бъдат успешно адресирани проблемите с интеграция на хората с увреждания, е нужно да се преодолеят много от анахроничните елементи на сегашната система.

Изследване на ИПИ: Хората в зависимост от държавата

2011

Целта на това изследване е да проследи динамиката на броя на хората в зависимост от държавата и динамиката на средствата, които са отпуснати за тяхното подпомагане в периода от 2007 до 2010 г. В обхвата на понятието „хора в зависимост от държавата” попадат лица в трудоспособна възраст, които по една или друга причина (в зависимост от обективни или субективни фактори) са изключени от икономическата активност в страната и са бенефициенти на определена безвъзмездна помощ в следствие на покриването на дадени критерии.

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

2011

На пролетната среща на върха през март 2010, лидерите на ЕС подкрепиха предложението на ЕК за създаване на нова стратегия: „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която следва да „осигури високи нива на заетост, производителност и социално сближаване”.