Анализи ISSN 1313 - 0544

Пазар на труда

23.06.2015

Как влияе ръстът на минималната заплата върху заетостта в България

2015

Всяко покачване на минималната заплата със 100 лева води до загуба на 24,5 хиляди работни места сред най-ниско образованите.

Предизвикателства пред социалното подпомагане в България

2015

Изследването се опитва да насочи вниманието към някои от недостатъците на водещите програми в сферата на социалното подпомагане. Основната цел на изследването е да обособи източниците на неефективно разпределение на социални помощи по някои от програмите и да предложи възможни решения, които да доведат до по-ефективно и целенасочено подпомагане на най-нуждаещите се.

Каква е връзката между образованието и пазара на труда?

2014

Анализ на взаимовръзките между степента на образование на работоспособното население и пазара на труда в България.

Младежката безработица в България е следствие от структурни проблеми на пазара на труда

2014

В този анализ са разгледани основните проблеми на младите хора при включването им на трудовия пазар и са очертани редица препоръки за справянето с последиците от този процес.

Заетост по време на криза: Политика за нови работни места

2012

Предвид високия риск от нова рецесия в България и продължаващо вече четвърта година свиване на заетостта и покачване на безработицата, е крайно време да се помисли за по-ефективни политики за създаване на работни места. Една такава политика би следвало да започне от изготвянето на цялостно нов Кодекс на труда, в който да залегне концепцията за минимални регулаторни, административни и финансови тежести върху труда.

Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда

2011

Оценката на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г., изготвена от екипа на ИПИ, показа доста слабости както при планирането, така и при изпълнението на плана. Паралелният преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години разкрива множество разхищения и дори преки злоупотреби със средства от бюджета. Общата нетна загуба за икономиката за 2011 година от изпълнението на програмите и мерките за заетост е в размер на 68,79 млн. лв.

Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

2011

На пролетната среща на върха през март 2010, лидерите на ЕС подкрепиха предложението на ЕК за създаване на нова стратегия: „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която следва да „осигури високи нива на заетост, производителност и социално сближаване”.

Обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010

2011

Колективното трудово договаряне (КТД) е процес на преговори между синдикати и работодатели относно условията на работа, в резултат на които се подписва колективен трудов договор. В отделните страни в Европа съществуват големи различия в основните реквизити на договорите, но основните сфери на договаряне са работна заплата и условия за труд. В доста страни се дискутират също така социални придобивки, работно време, отпуски и други. Като цяло се наблюдава спад в интереса на частния сектор към КТД, за сметка на широка употреба на КТД в държавния сектор.

 

Други анализи и публикации:

Заплатите в България | 2007

Премахването на надбавките за стаж е от полза за работещите | 2007

Безопасни условия на труд в Европа и България | 2007

Да работиш легално в ЕС – все още мираж за мнозина | 2007