Анализи ISSN 1313 - 0544

Образование

23.03.2015

Финансиране на училищата

2017

Това изследване на ИПИ разглежда в детайли съществуващата система на делегирани бюджети и единни разходни стандарти, преразпределението на ниво община и бюджетирането в отделните училища, както и ефектите му върху качеството на образование и заплащането в сектора.

Професионално образование и заетост

2015

Целта на изследването е да проследи връзката между професионалното образование и пазара на труда в България. Качественото професионално образование произвежда подготвени кадри, които осигуряват конкурентни предимства на всяка една икономика.

Каква е връзката между образованието и пазара на труда?

2014

ИПИ публикува анализ на взаимовръзките между степента на образование на работоспособното население и пазара на труда в България.

Училищното образование в България: Състояние и тенденции

2013

В България се говори за образователна реформа от доста време, правят се различни предложения за промени, но реалните реформи са частични и недостатъчни. Настоящото изследване си поставя за цел да проследи тенденциите в системата на училищното образование през последното десетилетие, както и да посочи основните проблеми, пред които е изправен секторът.

Финансиране на висшето образование

2013

Проучването на настоящия модел на финансиране на висшето образование в България сочи, че през последното десетилетие той не претърпява никаква съществена промяна. Опитът от други системи на финансиране на висшето образование откроява три отделни модела, чието прилагане води до значително по-добри резултати по отношение ефективността на финансирането, качеството на образователния продукт, разпределението на специалностите и ориентирането към по-нататъшна заетост.

Основни тенденции в сферата на основното и средното образование

2012

Тенденциите в образователната сфера са естествен резултат от негативните демографски процеси, които протичат на територията на голяма част от областите в България. Оптимизирането на училищната мрежа с цел спестяването на средства за поддръжка на сградния фонд и по-високи заплати за учителите е логична стъпка, която обаче трябва да бъде направена, без да се понижава достъпът до образование. Липсата на реална конкуренция между училищата в някои от малките населени места също не помага за повишаването на качеството.

Икономика, основана на (не)знанието

2007

Наука или държавни пари – нужен е избор

2007