Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Има ли смисъл от споразумение с МВФ

15.12.2006
Оцени тази статия:

happiness conferenceПрез седмицата беше оповестен Меморандум за икономическата и финансоватаполитика на Министерството на финансите, в който има кратък преглед на текущотосъстояние на икономиката и са обявени намеренията на правителството, съгласуванис Международния валутен фонд (МВФ). В този меморандум се съдържат няколковажни елемента, изпълнението на които ще се следи като критерий в бъдещотоспоразумение с МВФ. Изпълнението на тези критерии ще покаже дали изобщоима нужда от споразумение и способни ли са представителите на МВФ да повлияятна българското правителство в посока на реформи и либерализация на икономиката.

През последните години МВФ се явява един силен външен коректор, който влияена действията на българските правителства. Въздействието на политиката наМВФ не е еднозначно. По-конкретно ще разгледаме сегашния меморандум, в койтомного от мерките са по препоръка и дори по настояване на представителитена МВФ. Някои от тези мерки може да не са толкова положителни, като напримеризползването на минималните задължителни резерви като инструмент на паричнатаполитика. Ние вече коментирахме ефектите от мерките в тази насока в предишнастатия (виж тук) и затованяма сега да се спираме на тях.

Можем да кажем, че като цяло останалите предложения са добри и трябва наистинада бъдат изпълнени на практика. Такова е предложението за премахване надопълнителните 0.6% към заплатата за всяка година трудов стаж, против коетовече се чуха някои гласове в публичното пространство. Този вид награда енапълно безсмислен и не е свързан с качеството на работата на отделнитехора. Ако работникът действително става по-производителен и набира повечеопит като работи повече години той ще бъде възнаграден от работодателя си.Иначе подобна регулация представлява намеса на държавата в отношенията междудвете страни води до повече разходи за работодателя и съответно по-нискаконкурентоспособност.

Друго добро предложение, което беше прието негативно, е за предсрочнотоизплащане на част от външния публичен дълг. Това е един относително справедливначин за използване на фискалния резерв, тъй като на практика това е задължениена всички български данъкоплатци, както фискалният резерв е тяхна собственост.Така ще се намалят плащанията по лихви за обслужване на този дълг и ще имавъзможност за намаление на данъците, което е едно от условията за постиганена по-висок икономически растеж.

Чрез изпълнението или неизпълнението на заложените в меморандума критериище се разкрие и ролята на МВФ – дали в крайна сметка добрите препоръки сепренебрегват, а лошите се изпълняват и така фактически МВФ не става оправданиеили дори причина за вредни за икономиката мерки. В конкретния случай Българскатанародна банка започна да налага по-рестриктивната политика, препоръчанаот МВФ, докато за останалите критерии все още няма яснота. Поставените крайнисрокове ще спомогнат за надзор на изпълнението и ще дадат възможност заобективна преценка на ролята на МВФ за развитието на българската икономика.Естествено така се създават и едни обективни критерии за обещанията правителствотои управляващото мнозинство и за тяхното изпълнение. Сроковете на повечетокритерии са до края на 2004 г. и ще бъдат много ясен показател за намерениятана правителството и за оценяване на работата му преди предстоящите парламентарниизбори.

Таблица1: Критерии, посочени в меморандума

Структурни критерии за представяне

Срок за изпълнение

Вземането на решение за инвалидностпреминава към НОИ

Декември2004 г.

Преместване на всички левови извънбюджетнисредства в единната сметка

Декември2004 г.

Приемане от народното събрание на закон заНационалната агенция по приходите

Септември2004 г.

Няма да се създават нови извънбюджетнифондове или държавни предприятия с изключение на горската компания,управлението на пристанищата и фонд за покриване на дефицита в пенсионнатасистема

Впродължение на периода на програмата

Намаляване на частта от средствата в каситена банките, която се признава за минимални задължителни резерви, до 50%

Септември2004 г.

Избор на оферти за продажбата на седемелектроразпределителни дружества

Юли2004 г.

Приключване на продажбата на седемелектроразпределителни дружества

Средатана Ноември 2004 г.

Да не се налагат нови или да се засилватсъществуващите ограничения за извършването на плащания и трансфери примеждународните транзакции, нито пък ограничения през вноса, нито да сенатрупват нови забавени плащания към нерезиденти

Впродължение на периода на програмата

Структурни показатели

Приемане на закон, в който се съдържаформула за определяне на годишната промяна на пенсионната база и пенсиите

Декември2004 г.

Споразумение между правителството и БДЖотносно размера на субсидиите, свързани с обществените услуги

Септември2004 г.

Пълна готовност на Финансоватаинформационната система за контрол към Министерството на финансите

Декември2004 г.

Внасяне в Народното събрание на промените вКодекса на труда

Декември2004 г.

Преместване на сметките на Фонда загарантиране на влоговете в банките в БНБ

Декември2004 г.

Внасяне в Народното събрание на поправкиотносно системата за регистрация на фирмите

Декември2004 г.

Приемане в Народното събрание на закона замедиацията като алтернативен механизъм за разрешаване на спорове

Септември2004 г.

Приемане в Народното събрание на закона законфискацията на активите

Декември2004 г.

Продажба на поне пет тютюневи компании, реализирали поне 20% от приходите наБулгартабак през 2003 г.

Септември2004 г.

Подготовка на стратегия за реформиране напреноса, разпределението и търговията с електричество

Септември2004 г.


Таблица 2: Критерии за изпълнение и индикативни граници за общия бюджетен дефицит,бюджетните разходи и просрочените задължения на правителството (млн. лв.)

 


Таванна разходите

Таванна просрочените задължения

Таванна дефицита

Кумулативна промяна от 1 януари 2004 г. до

----

 

--

30юни 2004 г. (индикативни граници)

6 333

30

-260

30септември 2004 г.

9 71

--

-248

31декември 2004 г.

13602

--

152

Таблица 3: Критерии за изпълнение и индикативни граници за сметката за заплати на60-те най-големи държавни предприятия (в млн. лв.)

1юли 2003 г. - 30 септември 2003 (актуално)

145.9

Кумулативна промяна от 1 януари 2004 г. до


30юни 2004 г. (индикативни граници)

306.4

30септември 2004 г.

459.6

31декември 2004 г.

612.8


Таблица 4: Критерии за изпълнение и индикативни цели за таваните за договаряне игарантиране на публичен външен дълг (в млн. евро)

 

1и под 1 година

Над1 година

Кумулативна промяна от равнището на 31декември 2003 г. до

 


30 юни 2004 г. (индикативни граници)

0

30

30 септември 2004 г.

0

270

31 декември 2004 г.

0

270