Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Икономиката през първото тримесечие

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Миналата седмица НСИ обяви данните за икономиката през първите три месеца на настоящата 2003 година. Какво показват те?

Инфлацията през първото тримесечие на 2003 година спрямо същото тримесечие на предходната година е 0,61%, което представлява най-ниският темп на нарастване на цените от 1999 година насам. Най-важната причина за ниската инфлация естествено е паричният съвет и неговият автоматичен механизъм на парична политика, който предпазва от монетарни грешки, подобни на тези от времето преди 1997 година. По-конюнктурните причини са свързани с относителната обезценка на долара спрямо еврото и ниската инфлация в еврозоната и САЩ.

Растежът на БВП е 3,8% - по-нисък от растежа през първото тримесечие на 2000 и 2001 година и малко по-висок от растежа през първото тримесечие на миналата година (разбира се, трябва да се има предвид, че данните за 2003 година са предварителни и със сигурност ще бъдат ревизирани от НСИ). Ръстът на БВП е по-висок и от ръста през 1999 година, но това се дължи най-вече на обстановката в Югославия по онова време (обстановка, която доведе до бомбардировки от страна на НАТО).

Както и в предишни години, ръстът на БВП се осигурява от частния сектор, който нараства със 6,7% през първите три месеца на 2003 година. Сравнен с предишни години обаче ръстът не е впечатляващ, доколкото през 2000 година той е бил почти два пъти по-висок. Това може да се дължи на няколко правителствени политики:

- през 2003 година не намаля нито един данък (данъкът върху печалбата например остана на миналогодишните си нива, което прекъсна неколкогодишна тенденция на намаление);

- от началото на годината бяха въведени минимални осигурителни прагове и регистрация на трудовите договори, което представлява ефективно увеличение на данъчната тежест (което се отчита и от увеличените приходи в бюджета);

- приватизация почти не се случва - през първото тримесечие на 2003 година са приватизирани само 0,06% от държавните активи, а през цялата 2002 година - 1,16%. Така до края на март 2003 година са приватизирани 53,6% от държавните активи (81% от т.нар. активи, подлежащи на приватизация). Ако се продължава в същото темпо ще са необходими още около двадесет години, за да се приватизират активите "подлежащи на приватизация" (да не говорим, че всъщност повечето от "неподлежащите на приватизация" активи също могат и трябва да се приватизират, което означава, че необходимият период за това става поне 40 години; с други думи, реформата върви толкова бавно, че тези от нас, които сега са млади, ще остареят преди да видят края й).

Делът на държавния сектор в икономиката през тримесечието спада до 28,9%, а делът на частния сектор нараства до 71,1%. Това, че частният сектор е такава голяма част от икономиката, обяснява в някаква степен и икономическото развитие през последните години, тъй като частният бизнес е много по-гъвкав и се адаптира по-лесно към външни шокове и промени.

През първото тримесечие на годината земеделието отбелязва спад, което се е случило също така и през 2000 и 2001 година. Като резултат делът на земеделието в брутната добавена стойност спада до 6,5% за първите три месеца на годината, което е значително под дела му през 1999 година - 9,4%. За това има две обяснения:

- земеделието не е конкурентен отрасъл, тъй като е защитено от конкуренция чрез субсидии и протекционистични мита. Това намалява стимулите за развитие, поради което този отрасъл се развива по-бавно от индустрията и услугите;

- забраната за продажба на земя на чужденци ефективно спира всякакъв интерес на чужди инвеститори към инвестиции в земеделието.

През първото тримесечие на 2003 година инвестициите в основен капитал нарастват с 15,8% и достигат дял от БВП в размер на 16,6%. Така продължава тенденцията на увеличение на дела на инвестициите в БВП, която беше прекъсната през първото тримесечие на 2002 година.

Преките чуждестранни инвестиции достигат 182 милиона долара, което е най-високата стойност след първото тримесечие на 2000 година, когато те са 312 милиона долара. Като дял от БВП обаче (особено след спада на долара) чуждите инвестиции не може да се каже, че нарастват в сравнение с 1999 година например.

През първото тримесечие на 2003 година ръстът на вноса е 13.9%, най-високият ръст след 2000 година, когато беше 22.3%. Износът нараства с 13.6%, което е обаче по-ниско от 2000 и 2001 година. Като цяло това показва продължаване на процеса на интегриране на местната икономика в световната като местните производители увеличават продажбите си в чужбина, а чуждите производители увеличават продажбите си в страната. Това спомага за специализиране на местната икономика в производствата, в които има сравнителни предимства (въпреки някои усилия на правителството да спре този процес, налагайки мита и забавяйки либерализацията на търговията на различни стоки).

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!