Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Икономически профил на община Банско

Автор: Институт за пазарна икономика / 24.11.2017
Оцени тази статия:

Във връзка с дебатите около развитието на зимния туризъм в Банско, ИПИ реши да публикува Икономическия профил на община Банско, изготвен от ИПИ преди малко повече от година за ползване от местната власт.

Изготвеният профил на община Банско не се фокусира единствено върху зимния туризъм, а се опитва да представи цялата картина и перспективите пред региона. Надяваме се, че публикуването на този анализ ще бъде полезно за всички заинтересовани страни и ще повиши качеството на обществения дебат за развитието на общината.

Виж „Икономически профил на община Банско“ и презентацията на профила тук.

Тук извеждаме на преден план два акцента от анализа:

1) Значението на туризма за местната икономика

В периода след последната икономическа криза, икономиката на община Банско претърпява сериозна трансформация. По последни данни над 60% от икономиката на общината е концентрирана в туризма, т.е. в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Спорт, култура и развлечения”. Около 47% от заетите в нефинансовите предприятия също попадат в тези дейности, което на практика показва огромното значението на туризма за общината.

Близо 1/4 или 24% от икономиката на община Банско се пада на промишлеността, като тук заетите са 18% от всички заети в нефинансовите предприятия. Основните сектори на промишлеността са мебелното производство и електрониката. Това са традиционни сектори за общината, които до голяма степен предопределят и профила на местните професионални гимназии. След първоначалния удар на кризата по промишлеността през 2009 г., секторът се стабилизира по отношение на броя на предприятията, оборотите, произведената продукция и добавената стойност по факторни разходи на фирмите. В последните години се наблюдава спад в заетостта в промишлеността, която намалява от малко над 1 000 заети през 2009-2012 г. до около 800 през 2014 г.

Този спад обаче е компенсиран от покачване на заетостта в сектор хотелиерство и ресторантьорство. Туризмът се развива добре през последните години, като нетните приходи от продажби в дейностите хотелиерство и ресторантьорство се увеличават от 34-35 млн. лв. през 2010-2011 г. до малко над 50 млн. лв. през 2014 г. Заетостта в тези дейности също се покачва от 1 200 - 1 300 души през 2010-2011 г. до над 1 600 души през 2014 г. В рамките на туризма най-бързо са преодолени и негативните ефекти от кризата, като оборотите, приходите от продажби и заетостта през 2014 г. далеч изпреварват тези отпреди кризата (2008 г.).

2) Ръст на туризма и фокус върху сезонността

Негативните ефекти от кризата са преодолени най-бързо в туристическия сектор, като оборотите, приходите от продажби и заетостта през 2014 г. далеч изпреварват тези отпреди кризата (2008 г.). Докато през 2008-2009 г. леглата в местата за настаняване са около 7 хиляди, то през последните три години (2013-2015 г.) те постепенно се увеличават до около 11 хиляди.

Увеличението на местата за настаняване и легловата база на община Банско  е паралелно със стабилното нарастване на броя на реализираните нощувки. От 2008 г. до 2015 г. нощувките са станали почти двойно повече, като броят на реализираните нощувки в община Банско достига 640 хил. през 2015 г. (близо 47 хил. са нощувките в град Добринище). Приходите от нощувки също нарастват от 16,3 млн. лв. през 2008 г. до 28-29 млн. лв. в периода 2013-2015 г.

Същата тенденция се наблюдава и при броя на пренощувалите лица, които през 2015 г. достигат 235 хил. души, спрямо около 120 хил. през 2008-2009 г. Разбивки на данните за периода 2012-2015 г. показват, че сезонността при българските туристи е съвсем различна от тази при чужденците. Докато при чужденците има огромна разлика между зимните и летните туристи, то при българите подобна почти отсъства. Нещо повече, при българските туристи юли и август са изключително силни и отстъпват единствено на декември по броя на пренощувалите лица.

 

Ето и какво сме посочили като перспективи за развитие на туризма:

По отношение на туризма общината следва да се фокусира в постигането на две основни цели:

1) Развитие на зимния туризъм чрез подобрения в предлаганата услуга (в т.ч. достъпност до планината) и реализиране на завършен проект в град Добринище;

2) Поставяне на фокус върху летния туризъм и възможностите за поддържане на висока икономическа активност извън зимния сезон – привличане на повече чуждестранни туристи през лятото, тъй като именно при тях е голямата сезонност, както и удължаване на престоя на българските туристи.

Виж „Икономически профил на община Банско“ тук: http://www.regionalprofiles.bg/var/Bansko_IME_2016.pdf

Виж презентацията на профила тук: http://www.regionalprofiles.bg/var/Bansko_Presentation_IME.pdf