Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Идея за стандартен международен речник на икономическите термини, понятия и организации

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Красен Станчев, съвместно с Центъра за глобално икономическо развитие и Рута Вайниене – автор на идеята и на първоначалния вариант работи върху българското издание на Стандартен международен речник на икономическите термини, понятия и организации.

Публикуваме още няколко термина от съдържанието на този речник:

  • Пари” (“ Money ”) : всяко средство за размяна. Представители на някои икономически школи ги представят като средство за размяна, средство за запазване на стойността във времето и метод за трупане на богатство. Австрийската школа разпознава само една функция на парите – подпомагане на размяната, тъй като способността на парите да бъдат разменяни (възможността да се разменят за други стоки) е същинската полезност на парите. Когато парите са възникнали на пазара, са били използвани по два начина – като средство за размяна и като стоки, които задоволяват някаква друга потребност. Този вид пари се наричат стокови пари, например захар, злато или сребро. С течение на времето парите за търговия са били заменени от книжни пари, които се издават от банките. Първите банкноти са били частни, издавани от частни банки; по-късно, обаче, правото да се печатат банкноти е било монополизирано и национализирано.

  • “Парични сертификати” (“ Money Certificates ”) : заместители на парите /money substitutes/ (главно банкноти), които са напълно покрити от резерви (злато, сребро). Това е теоретична концепция, която няма точен еквивалент в реалността, тъй като банкнотите, които се печатат от централните банки, могат да бъдат както парични сертификати, така и фиктивни средства( fiduciary media) и само след подробен финансов анализ може да се установи коя част от парите в обращение могат да се считат за парични сертификати. Този термин често се използва в научните разработки на австрийските икономисти.

  • “Застраховка” (“ Insurance ”) : икономически способ, при който индивидът разменя някакъв малък, определен разход (премия) срещу голяма несигурна финансова загуба (събитието, срещу което се застрахова), която ще бъде понесена, ако го няма застрахователния договор; икономически способ за намаляване и премахване на риска чрез комбиниране на достатъчно на брой хомогенни рискови експозиции в група, за да станат загубите прогнозируеми за групата като цяло.

Българското издание ще се появи най-рано в края на октомври – началото на ноември т.г. Издателските права са на Института за пазарна икономика.

Всеки, който желае, може да подкрепи по-бързото осъществяване на тази идея чрез дарение по собствен избор, като пише на stanchev@ime .bg или прехвърли средства по тази сметка.

Име на банката: ”Булбанк” АД, клон Кало
Точен адрес на банката: ул. Калоян №
BIC : BFTBBGSF
Сметка в лева IBAN: BG46BFTB76301039223415
Сметката е на името на: Фондация “Институт за пазарна икономика”