Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Гарантираните вземания на работниците - още една причина за увеличение на осигуровките

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата беше приет Законът за гарантираните вземания на работницитеи служителите при несъстоятелност на работодателя. За целта всички работодателище внасят в специален фонд по 0.5% от брутното трудово възнаграждениена работниците и служителите си. От обхвата на закона са изключени собственицитена еднолични търговци, съдружниците, членовете на управителните и контролнитеоргани на дружествата и свързаните с тях лица, които работят в тезидружества.

Според мотивите към закона той се основава на изискването на Директива80/987 на Европейския съюз, според която всяка държава членка на ЕСтрябва да създаде институция, който да осигури плащанията на неуреденитепретенции на засегнатите работници. Това е поредният пример как изискваниятаза членство в ЕС пораждат и негативни последици и водят до увеличаванетона данъчната тежест за бизнеса.

По този начин се облага допълнително формалното наемане на труд – принеформалното не се плащат никакви данъци и следователно тази нова осигуровканяма да е проблем. С това увеличение фактически се нарушават даденитеобещания от правителството при въвеждането на предишни мерки в тазипосока и осигурителните плащания стават 43.2%. (Поради необходимосттаот натрупване на средства в този фонд първоначалната вноска ще бъдес максимален размер, а освен това осигуровките ще се плащат още през2004 г., докато фондът ще започне да гарантира вземанията на работницитеи служителите от 1 януари 2005 г.)

Приемането на тази осигуровка в размер еднакъв за всички дружествае неправилно от икономическа гледна точка. Има много голяма разликамежду платежоспособността на отделните фирми, като например големитемеждународни компании с представителство в България и висок кредитенрейтинг на световните пазари и местните микро- и малки предприятия.В този смисъл не е логично те да плащат еднакъв процент. Разбира се,по този начин администрирането на фонда е много по-лесно, но можешеда се помисли за делегирането на тази дейност на частни компании чрезвъвеждането на някаква форма на задължително застраховане. Застрахователнитекомпании и понастоящем предлагат застраховки срещу финансови рискове,в които се прави оценка на платежоспособността на застрахованите лица.При наличието на подобна оценка и по-лесно може да се определи размерътна застрахователната премия за всеки отделен търговец, която да отговаряна действителното му състояние.

Друг аспект на тази уравниловка е, че по този начин се наказват успешнитепредприемачи, а поемащите неоправдано високи рискове се насърчават.Така се създава и морален риск за работниците и служителите на тезипо-неблагоразумни търговци – намалява отговорността им за собственотоим благосъстояние както и стимулите им да се интересуват от надеждносттана работодателя си, защото те ще очакват в случай на нужда да им сеизплати дължимото от средствата на фонда.

Според закона вноската за фонда за гарантираните вземания се определявсяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряванеи е в максимален размер от 0.5% от брутното трудово възнаграждение.Особеността тук е, че тази вноска е част от вноската за фонд “Безработица”,която също може да се променя ежегодно. Изглежда, че създаването нафонда е вече факт, но все пак е възможно ограничаването на негативнитепоследствия от новата осигуровка.

Това може да стане чрез намаляването на вноската за фонд “Безработица”или на някоя от останалите осигуровки в такъв размер, който да компенсиранововъведената осигуровка.

Ако предложението за компенсиращо намаление не се приеме е логичное да се зададе въпросът: колко ще струва на данъкоплатците увеличениетона осигуровките? Според данните на Националния осигурителен институтосигурителната основа за социално- и здравно-осигурителните вноски за2004 г. е 9012.3 млн. лв. В структурата на осигуровките около 5.4% сеплащат от самонаетите лица. Членовете на управителните или контролнитеоргани на различните видове търговци са много малко на брой и могатда бъдат пренебрегнати. Следователно облагаемата основа остава около8518.8 млн. лв., което умножено по 0.5% прави около 42.6 млн. лв. зацялата 2004 г. Тъй като събирането на вноските ще започне вероятно отмесец май, очакваните осигуровки са 28.4 млн. лв. само до края на 2004г. Ако допуснем, че поради икономическия растеж и инфлацията нарастванетона приходите в този фонд ще бъде със 7% годишно (средното нарастванена приходите на НОИ от осигурителни вноски през последните 4 годиние 9.7%) и приемем, че дисконтовият процент за българската икономикае 10%, настоящата стойност на разходите за новата осигуровка ще бъде1319.1 млн. лв., които ще бъдат иззети от работодателите и ще ограничатвъзможностите им да инвестират и да създават нови работни места. Потози начин и проблемът с вземанията от работодателите се решава спореддобре известния принцип от миналото: ако няма работни места - няма ивземания на работниците и служителите от трудови правоотношения.


© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).