Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Финансиране на училищното образование

Автор: Петър Ганев / 29.02.2008
Оцени тази статия:

През 2008 година се очаква публичните разходите за образование в България да достигнат 2 608 млн. лв., или 4.1% от БВП. В сравнение с 2005 г. публичните разходи за образование са се увеличили с почти 50%. Относителния дял на публичните разходи за образование спрямо общите държавни разходи се запазва стабилен през последните години, като през 2008 г. е 10.8%. Каква част от тези средства обаче е предназначена конкретно за училищното образование? За да отговорим на този въпрос е нужно първо да опишем системата на финансиране на училищното образование в България и впоследствие да приложим данните от съответните официални източници.

Училищата в България се делят на две групи - държавни и общински. Държавни са училищата, които са с национално значение и се финансират изцяло от държавния бюджет. Към тази група се отнасят професионалните училища, училищата, в които се обучават деца със специални образователни потребности, училищата за лица, лишени от свобода и българските училища в чужбина. Финансирането на тези учебни заведения става чрез бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на земеделието и Държавна агенция за младежта и спорта.

Общински са училищата, които са с местно значение и се финансират от общинския бюджет. Тъй като образованието е делегирана от държавата дейност, голяма част от средствата за образование в общините постъпват посредством трансфер от държавния бюджет. При възможност и необходимост общините могат да финансират училищата и от собствени приходи. Контролът върху начина на изразходване на предоставените средства се осъществява от кметовете на общините.

С Бюджет 2007 се въвежда нов модел на финансиране в системата на народната просвета, базиран на принципа "парите следват ученика". От 1 януари 2007 г. всички държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена се финансират на основата на единни разходни стандарти, разработени съвместно от експерти на МОН, МФ и Световната банка. Единният стандарт за издръжка на ученик предполага обединяване на разходите за персонал и за издръжка, свързани с обучението на един ученик/едно дете.

През 2008 г. средствата определени по единните стандарти за делегираните на общините държавни дейности по образованието възлизат на 1,015,523 хиляди лева (тук се включват 10,045.5 хиляди лева под формата на стипендии - тоест определени без единни стандарти). По данни на Министерство на финансите само за училищното образование (изключвайки детските градини) средствата възлизат на 731,130 хиляди лева.

Отново на базата на единните стандарти са определени и средствата за държавните училища, които възлизат на 283,116 хиляди лева, разпределени както следва: Министерство на образованието и науката - 218,822 хиляди лева, Министерство на земеделието и продоволствието - 45,642 хиляди лева, Министерство на културата - 17,231 хиляди лева и Държавна агенция за младежта и спорта - 1,421 хиляди лева.

Това означава, че средствата определени по единните стандарти и предназначени директно за училищното образование в България (общо за общински и държавни училища) възлизат на около 1 млрд. лева.

Източник: Министерство на финансите; изчисления на ИПИ