Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Фармацевтите победиха. Следващите трябва да са нотариусите.

Автор: Зорница Манолова / 09.05.2008
Оцени тази статия:

В четвъртък тази седмица правителството взе решение да предложи на Народното събрание да премахне забраната само фармацевти да откриват аптеки. Имаме всички основания да предполагаме, че тя ще бъде гласувана, защото всички аргументи и нормалната логика са в подкрепа на това. Правителството обаче не трябва да спира до тук. Има професии и услуги у нас, които все още са силно регулирани и не позволят конкуренция. Институтът за пазарна икономика направи изследване на шест свободни професии в България през 2007 година (нотариус, фармацевт, счетоводител/одитор, архитект, счетоводител и адвокат) и се оказа, че при повечето има едни и същи пречки пред избора на потребителите. Време е да се предприемат стъпки в посока освобождаване и за останалите професии.

През декември 2007 г.Центърът за европейско законодателство и политики към университета в Бремен публикува изследване за пазара на нотариални услуги[1]. То включва 21 държави и предоставя детайлна информация за съществуващите регулации в страните-членки на ЕС.

За да се извърши сравнението и оценката на различните системи на регулиране в тези страни, най-общо могат да се обособят четири регулативни модела:

  1. Традиционната силно регулирана латинска нотариална система се прилага в множество страни в континентална Европа като Испания, Португалия, Франция, Италия, Люксембург, Белгия, Германия, Полша, Словения и Австрия. Гърция също може да бъде включена в тази група, но тя по-скоро се класифицира като хибридна система. Моделът се характеризира с много регулации, фиксирани цени и други ограничения.
  2. Не толкова регулираната холандска нотариална система представя по-модерна визия на нотариусите като частни предприемачи, изпълняващи обществени задачи. При този модел няма фиксирани такси и стриктни пазарни ограничения.
  3. Т. нар. Адвокатска система, съществува във Великобритания, Ирландия, Чехия, Словакия и Австрия (където нотариусите и адвокатите имат силно присъствие на пазара) и е застъпена в Унгария. Тя се характеризира с качествен контрол на лицензирането и професионалните изпити и по-ниски нива на регулиране.
  4. Скандинавската система засяга агентите на недвижими имоти в Швеция, Финландия и Дания. Тя също не е строго регулираща професията.

Изследването представя убедителни доказателства, че по-малко регулираните системи водят до по-добри резултати за потребителите що се отнася до цените на услугите и по-големия избор. От друга страна няма доказателства, че по-силните регулации и по-високите цени са свързани и с по-добро качество на услугата. От четирите разглеждани модела на регулиране латинската система, която е и с най-много регулации, показва най-ниски резултати - по-висока цена на транзакциите, по-големи такси, изкривяване на доходите на нотариусите. При моделите с по-ниска степен на регулиране се наблюдава повече иновативност и подобрени технологии, по-ниски такси и по-добро обслужване.

В практиката се наблюдават регулации от всякакъв вид - бариери за достъп, минимални и максимални цени, ограничения за рекламиране на дейността. Подобни ограничения са в разрез с принципите на пазарната икономика и подкопават и изкривяват конкуренцията. Когато бъдат избегнати и превъзмогнати, пазарът сам ще определи цената на услугата и предоставянето й. Това се отнася както до всички държави, така и до всички страни-членки, в частност и България.

Българските нотариуси имат огромен брой ограничения - изискване за брой нотариуси на брой хора, пожизнено право за практикуване, фиксирани цени за административни услуги, забрана за реклама, задължителен стаж, членство в Нотариалната камара, българско гражданство. Третирането на нотариусите не прави изключение от другите свободни професии като тези на адвокатите, счетоводителите, одиторите, инженерите, фармацевтите, архитектите.

Световната практика показва, както е заключено в изследването, че премахването на ограниченията ще доведе до множество улеснения. Потребителите ще могат да получат по-евтини и по-качествени услуги, заради наличието на конкуренцията, която ще стимулира нотариусите да се развиват и повишават качеството на услугата.

За да се постигне по-голяма ефективност и по-добро осигуряване на тази услуга, могат да бъдат отправени следните препоръки:

  • Да се премахнат фиксираните цени като минимална и максимална такса за услугата. По този начин цената ще се определи от пазара т.е. от търсенето и предлагането и ще се уравновеси, за да е приемлива за всяка страна. Както доказва и споменатото изследване, цената дори ще се понижи в сравнение с тази при съществуващи регулации.
  • Изискването за брой нотариуси на брой хора ограничава избора на потребителите и свободната конкуренция между предлагащите услугата. При по-голяма конкуренция нотариусите ще имат повече стимули да се развиват и да повишават качеството на услугата. Иновативността в тази група ще се увеличи.
  • Една от регулациите се отнася до задължителния стаж на нотариусите и пожизненото право за практикуване. Това ограничава младите хора, които за първи път навлизат в професията. Те биха могли да покажат професионалните си качества в условията на свободна конкуренция. Пазарът сам ще избере най-добрите и ще ги възнагради.
  • Условието за задължително българско гражданство не отговаря на принципите на пазарна и отворена икономика. Ако то бъде премахнато, конкуренцията ще се увеличи, а това води до усъвършенстване на тези, които се опитват да продават продукт или услуга. Друг положителен резултат би могъл да бъде внесеният опит и добри практики от други страни.
  • В България, за да може един нотариус да практикува професията си, той трябва да членува в Нотариална камара. Добър е вариантът на доброволното сдружаване на определени групи хора, но когато това стане условие и трябва задължително да се плащат различни такси и глоби, не би могло да се говори за свобода.
  • Забраната за реклама на услугите на нотариусите няма смисъл. Все пак, ако някои започнат да се рекламират, останалите в сектора ще понижат цените, за да отговорят на потребителските желания. Ако по-голямата част рекламират, клиентите ще бъдат по-добре информирани и ще могат да изберат според предпочитанията си. В момента потребителите нямат нужната информация за този пазар, за да намерят най-добрия начин за получаване на нотариални услуги.

Посочените причини показват, че е необходимо незабавно премахване на всички пречки пред започването и развитието на професията. Неведнъж е доказано, че регулациите пречат, а не помагат както на предлагащите продукт или услуга, така и на потребителите, които се нуждаят от тях. Изследването на Центъра за европейско законодателство и политики още веднъж го потвърждава.


 


[1] Изследването е достъпно тук.