Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Евтини качествен или "социален" транспорт

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата разбрахме, че част от маршрутните линии се обслужватот повече от една фирма поради административни неуредици. Непосредствениятефект от това е понижението на цената за превоз при някои от линиитеот 1 лв. на 50 ст. Тези събития съвсем естествено предизвикаха недоволствотокакто на фирмите, които досега имаха монополно положение, така и натези, които очакват в бъдеще да получат такова.

Коментар:
Този бизнес е типичен пример за монопол, който възниква единствено исамо заради държавното регулиране. Навлизането на втори превозвач вотрасъла, доведе до моментално намаляване на цените с 50%. Това означава,че монополното положение, създадено от държавата, носи рента от минимум50%, която не би съществувала в условията на свободна размяна.

Монополната позиция води до ниско качество на услугата, особено в пиковитечасове, когато маршрутките са недостатъчно на брой и са претъпкани.Освен това някои от автомобилите са стари и неудобни, а шофьорите понякогане са особено възпитани, което допълнително влошава ситуацията. Товае така, защото в този сегмент от пазара няма конкуренция, а следователнои стимули за повишаване качеството на услугите.
Администраторите в общината, които регулират този сектор смятат, ченаличието на конкурсна процедура при избора на превозвачите гарантирадобро съотношение между качество и цена за потребителите, но всъщностсе създава изкуствен монопол. Единствен интерес от това положение иматмонополистите и вероятно служителите в общината, които се разпореждатс тези права. От дебатите в пресата разбираме, че администраторите няматникакво намерение да дерегулират отрасъла, а напротив правят всичковъзможно за бързо възстановяване на статуквото, като спадът на ценитепрез седмицата се разглежда като нерационално отклонение от “разумното”.

Най-логичното решение е да се премахнат административните ограничения,което ще доведе до навлизането на (много) нови фирми в отрасъла. Товазначително ще намали цената на услугата и ще подобри качеството и. Ведна конкурентна среда потребителите ще имат възможността да решаваткой е най-подходящият превозвач за тях. При това положение те ще направятсами своя избор, без тази функция да се изземва от тях от администрацията.Мнението на потребителите е най-добрият инструмент за оценяване качествотона стоки и услуги в условията на пазарна среда и именно затова свободнатаразмяна насърчава търсенето на нови, по-добри решения.

Също така може да се окаже, че в условията на свободна конкуренциячастните маршрутни таксита биха предложили по-добра цена и по-доброкачество от субсидирания обществен транспорт. С този транспорт се преследвати социални цели, което води до парадокса, че хора, които изобщо не използваттози вид услуга да плащат, а други да се возят напълно безплатно. Товае един добър пример, че т.нар. “социални услуги” могат да бъдат предоставенипо-ефективно от частния сектор вместо от субсидиран държавен монополист.

От казаното досега следва, че ефективен транспорт в София, а и в останалитеградове, може да се постигне чрез демонополизиране както на градскияавтобусен транспорт, така и на маршрутните линии.