Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ефективност и успеваемост на контролната дейност на местно ниво

Автор: ИПИ / 24.07.2015
Оцени тази статия:

Качеството на живот в една общност зависи в значителна степен от възможността на местната администрация да прилага правилата и да контролира за тяхното спазване ефективно. Дори и добрите политики нямат ефект, освен ако не бъдат ефективно прилагани.

Един от начините да се измери ефективността на контролните функции на местната администрация е да се оцени успеваемостта (колко) и ефективността (на каква цена) в събирането на наложените от общинските служители глоби и имуществени санкции.

Направеният преглед на събраните средства от общинските администрации показва, че:

  • През 2014 г. пет общински администрации са декларирали събрани приходи от глоби и имуществени санкции, надвишаващо десетократно наложените. Най-вероятно става въпрос за събиране на вече наложени такива в изминал период и за реорганизация на контролната дейност. Това са общините Завет, Пловдив – район Централен, Видин, Симеоновград и Нова Загора.
  • Още 19 общински администрации също успяват да съберат минали наложени глоби, но в по-малък размер от предната група и въпреки това постигат над 100% събираемост. Основно, това са малки общини като например Златоград, Аксаково, Тутракан и т.н., но има и няколко по-големи (Русе и Варна).
  • По-многобройна (60 общо) е групата на общините, които постигат между 80% и 100% събираемост на наложени санкции – в тази група са Кърджали, Панагюрище, Пловдив – район Северен и район Западен, Разлог, Дългопол, Велинград и др.
  • Най-много на брой общини (72 общо) постигат събираемост между 50% и 80% - тук са едни от най-големите общини – Благоевград, Плевен, Велико Търново, Добрич, Пазарджик, Шумен, Ямбол и др.
  • Групата общини с ниска успеваемост на контролната дейност (между 10% и 50% събираемост) се формира от 64 администрации, сред които са Столична община, Бургас, Търговище, Асеновград, Свиленград и столичните райони Изгрев, Оборище, Подуене, Младост и Триадица.
  • Още по-слабо успешни са 23 общини с между 1% и 10% събираемост, сред които са Стара Загора, Созопол, Силистра, столичните райони Студентски, Красно село, Илинден, Сердика и Искър, Кюстендил и Ботевград.
  • Без събрани приходи от наложени глоби са 17 общини, най-големите от които са столичните райони Люлин, Нови Искър, Овча Купел и Връбница, Хисаря и др.

Данните за успеваемост и ефективност показват, че големите общини, в които е съсредоточена по-голямата част от населението в страната, имат ниска успеваемост и ефективност на контролната си дейност, което оказва влияние върху стимулите за спазване на регулациите и съответно – върху качеството на живот на местните жители. По различни данни, около 25% от наложените санкции се обжалват и биват отменени, но въпреки това, размерът на наложените глоби, които не са събрани остава значителен, което показва, че голяма част от нарушителите не понасят цената за неспазването на правилата.

Липсата на качествен контрол за прилагане на местните регулации означава, че дори и да има инвестиции, изграждане на инфраструктура и трансфери от централния бюджет за дадени дейности, големите общини не успяват да осигурят достатъчно добри условия за живот и бизнес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: ИПИ на база данни от информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията за 2014 г.

 

В абсолютна сума на събраните ефективно приходи от наложени санкции първенци в Топ 5 за 2014 г. са Пловдив, Столична община, Варна, Бургас и Аксаково. Това, обаче, са и общини с ниска успеваемост на събираемостта (освен Варна), т.е. те са събирали около 50% от наложените санкции.

Най-ефективните общини (събрана сума на едно длъжностно лице) са Самоков, Гоце Делчев, Тутракан, Симеоновград и Шабла.

 

Извадка от данните за контролната дейност на някои големи общини

Общински администрации

Брой на длъжностни лица с правомощия да съставят актове за извършени админ. нарушения

Общо събрани имуществени санкции през 2014 г. (лв.)

Общо наложени имуществени санкции през 2014 г. (лв.)

Наложени санкции в лева на едно длъжностно лице

Събрани към наложени глоби

Събрани глоби в лева на едно длъжностно лице

Пловдив

227

711 687

1 359 526

5 989

52%

3 135

Столична община

372

471 515

1 359 245

3 654

35%

1 268

Бургас

74

299 301

687 043

9 284

44%

4 045

Варна

117

309 889

304 349

2 601

102%

2 649

Стара Загора

26

10 664

165 914

6 381

6%

410

Добрич

32

88 598

126 650

3 958

70%

2 769

Благоевград

28

65 343

110 540

3 948

59%

2 334

Плевен

67

47 344

79 355

1 184

60%

707

Сливен

20

12 260

77 770

3 889

16%

613

Велико Търново

21

36 440

60 055

2 860

61%

1 735

Шумен

25

42 446

57 500

2 300

74%

1 698

Източник: ИПИ на база данни от информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията за 2014 г.

 

 

Повече материали за регионалното и областно развитие в България могете да намерите на страницата Регионални профили: индикатори за развитие на ИПИ: http://www.regionalprofiles.bg/bg/.