Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ефекти от защитните мита: извадки от учебник по икономика

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

В четвъртък правителството (не за пръв път през последните години) увеличи вносните мита за някои хранителни продукти. Вместо коментар, този път предлагаме илюстрация на това как действат защитните мита на пазара на съответната стока или услуга.

Графика: Промяна на равновесието на пазара на определена стока след въвеждане на защитно мито

Пояснения по графиката

D - Крива на търсенето на продукта (зеленчук); точките от кривата показват какво количество биха купили потребителите при дадена цена;

S1 - Крива на предлагането на продукта (зеленчук); точките от кривата показват какво количество биха предлагали на пазара производителите при дадена цена; тази крива изразява общото предлагане от местни и чуждестранни производители преди въвеждането на митата.

S2 - Крива на предлагането след въвеждането на митата = крива на предлагането на местните производители; в случая митата са толкова високи, че вносът изцяло спира и на пазара предлагат само местни производители - такава е целта на въвежданите от българското правителство мерки.

Е1 и Е2 - равновесни точки на пазара съответно преди и след въвеждане на митата

Е* - точка, която показва какво количество са продавали местните производители преди въвеждането на митата, т.е. при цена Р1

При пазар без мита, равновесието е в т. Е1, когато общото количество продавано на пазара е Q1 при цена Р1. От това количество местните производители предлагат Q*, а разликата Q1-Q* се предлага от вносители.

Печалбата на потребителите графично е представена като полето между ординатната ос, отсечката Р1Е1 и кривата на търсенето D. В икономиката това се нарича "потребителски излишък", т.е. това е общата разлика между това, което потребителите биха платили и това, което те действително плащат при цена Р1.

Печалбата за местните производители е графично е представена като полето между ординатната ос, отсечката Р1Е* и кривата на предлагане на местните производители S2. Тя илюстрира общата разлика между разходите за производство и пазарната цена Р1.

След въвеждането на митата, равновесието е в т. Е2, когато общото количество продавано на пазара е Q2 при цена Р2. Местните производители осигуряват цялото количество; те са увеличили производството от Q* до Q2.

Печалбата на потребителите намалява (графично представено) с четириъгълника Е1Р1Р2Е2.

Печалбата за местните производители се увеличава (графично представено) с четириъгълника Е*Р1Р2Е2.

От графиката се вижда, че загубата за потребителите надхвърля печалбата на местните производители, като разликата е отразена като триъгълника Е*Е1Е2. Това в учебниците се нарича "загуба на потребителски излишък".

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!