Анализи ISSN 1313 - 0544

Икономическо развитие

04.05.2022

Дигитални умения: проблеми, политики, решения (Значение на Националния план за възстановяване и устойчивост) април 2022

 Настоящото изследване проследява степента на дигиталните умения на работната сила в България, описва политиките, целящи повишаването им и по-специално потенциалното влияние на инвестициите в Плана за възстановяване и устойчивост и търси решения на проблемите пред повишаването на уменията.

 

Поглед към плана за възстановяване и устойчивост - приоритети, инвестиции, очаквани резултати | декември 2021

Настоящият анализ има за цел да представи същността на Механизма за възстановяване и устойчивост, историята на включването на България в пакета „Следващо поколение“ и вече подадения Национален план за възстановяване и устойчивост на България. Засичането на заложените в страната параметри за изпълнение, приоритетите на ЕС и планираните инвестиции в останалите страни членки показва доколко България се вписва в общите политики на Съюза. Инвестициите, включени в българския план, очертават пътя на страната към осъществяването на важни реформи, възстановяването от пандемията и нейните последствия и постигането на устойчив икономически растеж.

 

Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж за българските МСП в избрани сектори | април 2020

Целта на изследването е да оцени структурата на експорта от малки и средни предприятия по продуктови групи и търговски партньори, след което да анализа възможностите за разширяване на пазарния дял на вече съществуващи пазари, оценяване на потенциал за навлизане на нови пазари, оценяване на потенциал за износ на други продуктови групи.

Проучването дава картина на търговските потоци, разкритите конкурентни предимства и динамиката на световната търговия непосредствено преди началото на кризата, причинена от пандемията от коронавирус. Изследването е базирано на статистически данни за външната търговия, като са отчетени и ключови макроикономически и социални показатели за разглежданите пазари.

В анализа са разгледани няколко сценария за възможна трансформация на структурата на търсенето и предлагането в резултат на кризата на базата на проявените в периода на тежките ограничителни мерки „тесни места“ във веригите на стойността, както и в резултат на възможни политически решения и промяна в организацията на труда и потребителските навици в Европа.

Германските инвестиции в България 1990 - 2017  | март 2019

Настоящото изследване има за цел да направи максимално реалистична и обхватна оценка на преките чуждестранни инвестиции с крайна собственост инвеститори от Германия, като идентифицира български компании, чиито преки чуждестранни собственици са предприятия в трети страни, но крайната собственост е с произход Германия.

Инвестициите на САЩ в България (1990 - 2016 ) + 7 примера | октомври 2018

Настоящото изследване има за цел да направи максимално реалистична и обхватна оценка на преките чуждестранни инвестиции с крайна собственост инвеститори от САЩ, като идентифицира български компании, чиито преки чуждестранни собственици са предприятия в трети страни, но крайната собственост е с произход САЩ.

Ролята на малките и средни предприятия в икономиката на София | август 2018

Целта на настоящото изследване е да провери състоянието и тенденциите на малките и средни предприятия в София на фона на развитието им през последното десетилетие и в по-широкия контекст на българския бизнес като цяло.

Несъответствието в уменията като пречка за конкурентоспособността на европейските компании | август 2018

Разминаването между уменията на работещите и нуждите на бизнеса (т. нар. „skills mismatches”) е феномен, който все по-често попада в полезрението на политиците и на анализаторите. 

Присъединяване на България към еврозоната – икономическият поглед | май 2018

Доклад на ИПИ за ефектите за българската икономика от присъединяване къв ERM II и еврозоната.

Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България: факти срещу митове | септември 2017

Целта на изследването е да подложи на проверка редица популярни твърдения за модерната търговия в България. Последните често стават основание за политически действия и дори законодателни инициативи срещу модерните търговски формати.

Разрези на бедността: Образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България | януари 2016

Анализ, който разглежда разпределението на доходите в българското общество като се фокусира върху различни разрези на бедността и неравенството.

Капан на безработицата и стимулите за работа в България | декември 2015

Основен акцент в анализа е поставен върху капана на безработица, тъй като попадането в него се разглежда като една от основните предпоставки за последващо преминаване към ниска икономическа активност и/или невъзможност за повишаване на трудовия доход.

Как влияе ръстът на минималната заплата върху заетостта в България | юли 2015

Влиянието на минималната работна заплата (МРЗ) върху заетостта от години е обект на академичен интерес и централна тема в редица изследвания. Това е първото по рода си емпирично изследване, анализиращо влиянието на динамиката на минималната заплата върху заетостта в България.

Производството на череши в България - анализ на пазара и перспективи | юли 2015

Промените в пазара на производството на череши в България, преглед на развитието на пазара, мястото на България в отрасъла.

Потребление на електроенергия от домакинствата, присъединени към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в периода 2009-2014 г. | юни 2015

Поддържането на изкуствено ниски цени на електроенергията за домакинствата в България традиционно се обосновава със „социалната поносимост” на цената на електроенергията. В същото време липсват обективни аргументи в тази посока, които да покажат колко точно домакинства изпитват затруднения с плащането на сметките си за електроенергия и каква е причината за това. Не се търсят и решения в посока намаляване на сметките чрез използване на алтернативи на отоплението с електроенергия или по-добра насоченост на социалните помощи за отопление, а продължава да се води криворазбрана социална политика през крайните цени на тока.

Потенциалните ефекти от ТПТИ за България: Факти срещу митове | април 2015

ИПИ си постави за цел да изследва търговските и инвестиционните потоци между България и САЩ и на тази база да оцени потенциалните ефекти от освобождаване на търговията между ЕС и САЩ върху икономиката на България. Анализът, който ИПИ изготви, развенчава и някои от най-популярните митове около споразумението, поне що се отнася до България.

Развитие на производителността в българското селско стопанство след приемането на страната в ЕС | февруари 2015

Анализът се фокусира върху развитието на производителността в селското стопанство след влизането на страната в ЕС и показва, че въпреки европейските и националните субсидии, брутната добавена стойност в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, изразена в съпоставими цени, като цяло спада след 2008 г. и достига нива, които са с една четвърт по-ниски от средните за периода 1998-2006 г.

Каква е връзката между образованието и пазара на труда | декември 2014

Паралелен анализ на степените на образование и професионална квалификация на работоспособното население в страната, от една страна, тенденциите на пазара на труда през последните години, от друга и положителните връзки между тях.

България в международните класации

В периот от шест поредни години ИПИ прави преглед на редица международни индекси и анализира мястото на България в тях. Прегледът очертава необходимите стъпки за по-добро представяне на страната ни в бъдеще, посочвайки 90 конкретни мерки за по-висок икономически растеж. 

ГОДИШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ2014 | 2013 2012 2011 2010 | 2009


Резултати от проучване на земеделските производители
| ноември 2014

Проучване на предизвикателствата пред земеделския бизнес, трудностите и инвестиционните им намерения, степента на информираност относно възможностите за финансиране в сектора.

Младежката безработица в България е следствие от структурни проблеми на пазара на труда | юли 2014

Анализ на динамиката на младежката безработица в периода 2004-2013 г. В текста са разгледани основните проблеми на младите хора при включването им на трудовия пазар и са очертани редица препоръки за справянето с последиците от този процес.

Преглед на напредъка на България по стратегия Европа 2020: заетост, образование, бедност | юни 2014

Анализ на основните усилия на България за постигане на целите, заложени в стратегията в сферата на образованието, заетостта и връзката им с преодоляването на бедността.

Природен газ от шисти: социално-икономически въздействия за България | май 2014

Опит да покаже какви са разходите и ползите от перспективата за добиване на природен газ от шисти (ПГШ) в страната и разглежда съпътстващите ефекти върху българската икономика и благосъстоянието на населението.

Анализ на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в България | април 2014

Изследване на възможните ефекти и последствия от развитието на модерната търговия в страната, което би могло обаче да послужи и за основа на бъдещи проучвания, както и да бъде отправна точка при дискусии и предложения за промяна на регулаторната база.

Възможности за моделиране на новата ОСП 2015-2020 г. | декември 2013

Анализ на различните възможности за моделиране на подпомагането на българското селско стопанство така, че да съответства максимално на нуждите на българското селско стопанство  във връзка с наближаването на новия програмен период (2015 г. - 2020 г.), който дава значително по-голяма гъвкавост в прилагането на ОСП.

Дефиниция и измерване на средната класа в България | юни 2013

Целта на настоящото изследване е да дефинира и измери средната класа в България през последните години, както и да дискутира нейната политическа роля. След като са разгледани редица методологически подхода за изчисляване на броя на „хората в средата”, е избран такъв, който използва медианния нетен еквивалентен доход на едно домакинство като основен показател.

Анализ на ефектите от прилагането на директните плащания на площ в България | май 2013

Преглед на ефектите от директните плащания върху селското стопанство през (2007-2013), необходим от гледна точка на недостатъчната аналитична база по въпроса, както и липсата на задълбочена обосновка при формирането на българската позиция по новата ОСП от администрацията на МЗХ

Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и причини | април 2013

Докладът предлага поглед върху социалното и подоходното неравенството в България и неговата динамика през годините, някои от основните причини за наличието му и какъв е ефектът от този феномен върху потенциала за растеж на икономиката в дългосрочен план.

Образът на предприемача в България | април 2013

Провеждане на представително социологическо проучване относно нагласите към предприемачеството в България и интерпретация на резултатите от различни научни гледни точки - социология, антропология, икономика, философия, история и богословие.

Анализ на пазара на месо и месни продукти в България | януари 2013

Анализ на развитието на сектора, обема на пазара на месо и прогноза до 2020 г.

Либерализацията на пощенския сектор в ЕС и ефектите върху България | юли 2012

Анализ на състоянието на „Български пощи” ЕАД в контекста на либерализацията на пощенските услуги в ЕС и България.

Заетост по време на криза: Политика за нови работни места | април 2012

Изследване с фокус заетостта и ситуацията на пазара на труда.

Национални програми за действие по заетостта – прахосване на средства или ефективен инструмент на трудовия пазар | март 2012

Изследването проследява дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и оценява ефективността на политиката ѝ по отношение на трудовия пазар през периода 2008 – 2010 година. За тази цел се прави преглед на администрираните от Агенцията национални програми и проекти за заетост и обучение.

Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020: Анализ и потенциални ефекти върху България | октомври 2012

Анализът проследява промените, които настъпват в Многогодишната финансова рамка 2014-2020 на Европейския съюз спрямо предходния бюджетен период, изследва причините за тях и прави изводи за ефекта им върху българската икономика. Основните теми, които са засегнати, са свързани с цялостния облик на МФР, предвидените реформи в начина на финансиране на бюджета, Общата селскостопанска политика и направлението за Интелигентен и включващ растеж.

Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда | септември 2011

Оценка на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г. с фокус върху планирането и изпълнението на плана, включително паралелен преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години.

Преглед на работата на Комисията за защита на конкуренцията. Защитава ли комисията конкуренцията? | август 2011

Тема на това изследване е работата на Комисията, що се отнася до Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), разходите и приходите на Комисията и измененията на ЗЗК от 2008 г.

Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.) | юли 2011

Оценка на въздействието на Национална цел 1 : Анализ на процеса на обществени обсъждания при изготвянето на НПР за България, представяне на стратегията Европа 2020 и националните цели за България, преглед на ефектите от предложените мерки за постигане на националната цел за увеличаване на заетостта и намаляване на хората, живеещи в риск от бедност.

Резюме на „Европа 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015) | юли 2011

Обобщено представяне на стратегията Европа 2020 и на Националната програма за реформи на Република България (2011-2015) - цели, инициативи, резултати.

Какво да се прави с проекта АЕЦ “Белене” | март 2011

Анализ за ползите и разходите от проекта за изграждане на АЕЦ "Белене".

Работим 8 минути, за да изпратим едно писмо с „Български пощи” ЕАД при средно време за Европа от 1,7 минути | януари 2011

Анализ на състоянието на пощенските услуги в България заради необходимостта от промени в сектора на базата на извадка от данни, публикувани в доклада от ноември 2010, изготвен по поръчка на Европейската комисия Развитие на пощенския сектор през периода 2008-2010 г. Данните са предоставени от регулаторните органи, министерства и националните пощенски оператори на 31 европейски страни в специално разработени анкетни карти.

Извън релси | февруари 2010

Кратък преглед на ж.п. транспорта в България за 2000 – 2009 г.

Оптималният размер на държавата | август 2009

Изследване на големината на публичния сектор в сравнение с частния сектор за максимален икономически растеж

Субсидии и данъчни облекчения ощетяват родното земеделие | юни 2009

Преглед на държавното подпомагане за земеделските производители в България за периода 2001 – 2007

Оценка на въздействието от промяната на минимални осигурителни прагове през 2009 г. | март  2009

Настоящият анализ е част от проект за по-добро управление в страната чрез прилагане на механизма на Оценка на въздействието на регулациите.

Пълна либерализация на пощенския пазар и отражението й върху развитието на пощенския сектор | юни 2008

Преглед на политиките и законодателния процес на ЕС и България в областта на пощенските услуги, тенденции на развитие и преглед на политики в областта на пощенските услуги, анализ на ефектите от либерализацията на пазара на пощенски услуги в България.

Анализ на развитието на цените в България | ноември 2007

Развитие на инфлацията в България и ЕС до септември 2007 г., фактори, които влияят върху относителните цени и върху инфлацията в страната, мерки и политики за понижаване на инфлацията в страната.

Ефекти за българската икономика от наводненията | февруари 2007

Природните бедствия директно засягат състоянието на страната като разрушават инфраструктурата и намаляват капацитета, прекъсват процеса на производство и създават промени в базата от естествени ресурси. Различават се преки, непреки и вторични ефекти от бедствията. Анализът разглежда как се отразява на отделните групи и сектори от икономиката скорошното наводнение в страната.

Пазарът на недвижими имоти в България в периода 2000 – 2005 година. Международен преглед на избрани страни в Европа. | март 2006

Пазарът на недвижими имоти в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Пампорово, Банско. Предпоставки и стимули за инвестиции на британски граждани в български недвижими имоти.