Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Държавната агенция за инвестиции не успява да привлича инвеститори

04.09.2009
Оцени тази статия:

Преките чуждестранни инвестиции са изключително важни за всяка една икономика. В редица държави има организации, които да подпомагат външните инвеститори; наричат се  Бизнес посредници за насърчаване на инвестициите. Целта им е да привличат чуждестранни инвеститори и да представят възможностите за инвестиране, които предоставя страната и предимствата, които тя има пред останалите. Това става чрез различни механизми - добре поддържана интернет страница, срещи с потенциални инвеститори и други.

В България такъв посредник е Българската агенция за инвестиции.

Пример за това до колко е ефективна Агенцията ни дава последният доклад (Световно сравнение за насърчаването на инвестициите 2009) относно ефективността на работа на посредниците при инвестирането (национални и местни). Той показва, че ситуацията в България не е добра - страната ни не влиза в нито една от публикуваните класации по различните показатели. Ние сме по-назад дори от страни като Албания, Сърбия, Колумбия и Никарагуа.

Докладът е изготвен от Съвета за инвестиционен климат и е финансиран от Международната финансова корпорация към Световната банка. Експертите са оценили способността на повече от 180 държави да повлияят върху избора на даден инвеститор и да го привлекат в своята държава. За да се направят изследванията, се използва специфична методология. Независими консултанти правят редица проучвания, като те включват и различни запитвания до съответния посредник. Докладът е най-мащабното подобно проучване и се използва от компании по целия свят, когато решават дали и в коя страна да инвестират.

Фокусът на изследването е върху способността на посредниците да посрещат нуждата от информация за новите инвеститори в началния стадий или преди самия процес на инвестиране. Разглеждат се два начина за предоставяне на търсената информация - чрез интернет страницата на посредника и чрез директно запитване от страна на инвеститора.

За най-добър бизнес посредник е определена Австрийската бизнес агенция. Напред в класирането, по различните показатели, присъстват и по-бедни държави като Хондурас, което е показателно за това, че ефективността на посредниците не зависи от финансовия ресурс, с който те разполагат или колко е богата съответната страна.

В таблицата по-долу са подредени държавите, които имат най-висок резултат от проучването.

Източник: Global investment promotion benchmarking 2009: Summary report

Австрийската бизнес агенция е определена като най-успешна, защото предоставя услугите си ефективно и те са ориентирани към външните инвеститори. Интернет страницата и (http://www.aba.gv.at/) е преведена на няколко езика (включително китайски и японски) и предоставя подробна информация за различните сектори на икономиката. Служителите в агенцията са отлично обучени, ориентирани са към потенциалните инвеститори, отговарят много бързо и компетентно на направените запитвания и предлагат допълнително помощта си.

Добър пример за Бизнес посредник е Scottish Development International (SDI). В Шотландия, SDI има две основни задачи - насърчаване на инвестициите и насърчаване на търговията.В  Шотландия 50% от икономическия ръст се дължи на преките чуждестранни инвестиции и работните места, които осигуряват те. Те са двигател и за развитието на технологиите. Благодарение на Агенцията, страната е успяла да привлече Morgan Stanley (направили са две анонимни запитвания и са получи адекватно отношение).

От горепосочените примери става още по-ясно, че Българската агенция за инвестиции е неефективна. Всъщност, ето няколко факта за БАИ:

1. В нея работят повече от 30 души

2. Годишният бюджет е неизвестен, или поне е недостъпен в Интернет

3. Повечето функции на БАИ са консултантски и много по-ефективно се осъществяват и в момента от частни компании, т.е. има силно съмнение за съществуването и

4. Като част от функциите си БАИ трябва да помага на инвеститорите да преодоляват трудностите в работата с администрацията, но не ни е известно поне едно законово предложение за подобряване на средата, което да е излязло от агенцията.

Това, което наистина би насърчило инвестициите е подобряване на условията за правене на бизнес. Това ще стимулира инвеститорите - чужди и местни. Няколко предложения:

  • Премахване на лицензионни режими
  • Намаляване на осигурителната тежест
  • Премахване на минималната работна заплата
  • Премахване на различните субсидии и преференции

Това са само малка част от необходимите промени, но са едно добро начало.

* Стажант в ИПИ.

 


https://www.fdipromotion.com/ipaperf09/outreach_index.cfm