Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

В бюджет 2006 г. беше публично афиширана политиката за “преструктуриране на разходите и оптимизиране числеността на персонала. Идеята за съкращаване с 10% на държавната администрация от 1 април 2006 г. остана по-скоро в сферата на добрите пожелания и PR кампании на коалиционното правителство, но не и реално изпълнен ангажимент. Напротив, държавната администрация дори се е увеличила през 2006 г поради поетите ангажименти към ЕС за създаване на нови структури и агенции. През 2007 г. отново ще бъдем свидетели на увеличение на администрацията, въпреки че населението намалява и темпът на нарастване на работната сила в частния сектор изостава спрямо нарастването на броя на пенсионерите. Държавната администрация по правило не създава добавена стойност, чрез нея се преразпределя част от създадения и иззет доход от частния сектор и нейното необосновано увеличение означава по-голяма тежест и бреме за работещите в икономиката, които реално изкарват доход.

Доводите за увеличение на администрацията са от една страна създаване на нови структури, звена и експертни групи във връзка с присъединяване на страната към ЕС. Но не са направени дори опити за оценка на ефективността и работата на съществуващите в момента ведомства. Част от бюрократичните структури по правило съществуват по инерция и искат пари от бюджета, дори когато нуждата от тяхното съществуване не е вече обоснована или бюджетът им е нереално голям за дейностите, които извършват.

В проектобюджета само на едно място се споменава “мимоходом” цифрата от 490 хиляди души, която визира броя на държавните служители. В същото време тази цифра противоречи със данните от НСИ – според тях държавните служители наброяват 436 292 души към момента. Няма обяснение на какво се дължи тази разлика – очаква се увеличение на държавните служители или няма единно отчитане на служителите в държавната администрация? А най-вероятно става въпрос и за двете.

Прегледът на приложение 1 към проектобюджета показва следното:

1. Държавната администрация се увеличава през 2007 година. В министерствата (централно управление и второстепенните разпоредители с бюджетни средства) персоналът се увеличава с 2,8% или 35 634 души.

2. Държавната администрация се преструктурира – част от ведомствата преминават от едно министерство в друго, отделят се комисии в първостепенни разпоредители с бюджетни средства, създават се нови структури, но не се оптимизират старите.

3. Общите разходи за заплати и възнаграждения на държавните служители в министерствата се увеличават с 12,3%. Факторите затова са какво увеличения брой на държавните служители, заети в министерствата, така и очакваното увеличение на заплатите с 10% от средата на година.

4. Общият ефект от увеличаване на заплатите с 10% и увеличаване на броя на държавните служители в министерствата ще струва 309,850 млн. лв. на данъкоплатците (0,61% от прогнозираното БВП за 2007 г.).

5. За някои министерства изобщо не са представени данни за щатните бройки на заетите (Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на държавната администрацията. и административната реформа). В същото време, в нито едно министерство не е предоставена информация за броя на реално заетите щатни бройки, както и за броя на заетите в централно управление и в съответните второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Това затруднява анализа на ефективността на държавната администрация и го прави невъзможен в редица аспекти.

Министерствата, които отчитат намаление на персонала в централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни средства, са:


1 Министерство на образованието и науката предвижда намаление на персонала с 2,1% (714 души). Единствено в МОН се отчитат наченки на реформа и оптимизиране на персонала, макар и недостатъчно. Защото частична и плаха реформа не може да бъде устойчива. От друга страна именно Министерство на образованието и науката наброява най-голям персонал в сравнение със всички останали министерства и оптимизиране на персонала в него ще изиграе положително върху увеличаване на ефективността на държавната администрация.

2 Министерство на регионалното развитие и благоустройство предвижда намаление на персонала с 65,1% (2595 души). Това значително намаление се дължи на вътрешно преструктуриране – изпълнителната агенция “Пътища” от второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството се преобразува във фонд “Републиканска пътна инфраструктура” към министерство на финансите.

3 Министерство на икономиката и енергетиката предвижда намаление на персонала с 20,5% (708 души). Няма информация на какво се дължи намалението на персонала – на преструктуриране на вътрешни структури или оптимизация на персонала и дейностите в министерството.

4 Министерство на транспорта предвижда намаление на персонала с 28,7% (982 души). И при него няма информация на какво се дължи намалението на персонала.
Във всички останали министерства (включително и в Народното събрание и администрацията на президента) се предвижда увеличение на персонала.

 

Ведомство

Щатни бройки

Разходи за заплати и възнаграждения и социални осигуровки (хил. лв.)

Държавен бюджет 2006

Проектобюджет 2007

Промяна

Държавен бюджет 2006

Проектобюджет 2007

Промяна

Народно събрание

923

943

2,2%

15826,4

17274,3

9,1%

Администрация на президент

168

169

0,6%

2607,6

2811,4

7,8%

Министерство на финансите

13976

16559

18,5%

165047,5

193140,3

17,0%

Министерство на външните работи

1817

1822

0,3%

20194,4

21223,0

5,1%

Министерство на отбраната

-

-

-

753045,0*

810625,0*

7,6%

Министерство на вътрешните работи

-

-

-

820590,0*

961333,8*

17,2%

Министерство на правосъдието

7135

7849**

10,0%

80521,7

99631,8

23,7%

Мин. на труда и соц. политика

9169

10086**

10,0%

60658,6

70530,2

16,3%

Министерство на здравеопазването

17516

18391

5,0%

94178,4

109110,0

15,9%

Министерство на образованието и науката

34019

33305

-2,1%

170713,2

182357,6

6,8%

Министерство на културата

7268

7281

0,2%

49359,5

53401,0

8,2%

Министерство на околната среда и водите

1778

2015

13,3%

17143,1

21178,2

23,5%

Министерство на икономиката и енергетиката

3452

2744

-20,5%

30241,5

30519,8

0,9%

Министерство на рег. развитие и благоустройство

3985

1390

-65,1%

25610,9

17007,6

-33,6%

Министерство на земеделието и горите

23719

24566

3,6%

163183,6

173873,1

6,6%

Министерство на транспорта

3427

2445

-28,7%

31080,4

23712,2

-23,7%

Министерство на държавната адм. и адм. реформа

188

188**

0,0%

26989,4

29203,3

8,2%

Мин. на държ. политика при бедствия и аварии

120

2471

1959,2%

1334

21241,7

1492,3%

Общо:

128660

132223

2,8%

2528325,2

2838174,3

12,3%

Източник: Приложение 1 към бюджет 2006; Приложение1 към проектобюджет 2007

Забележки:

 * Отразени са всички текущи разходи, а не само разходите за заплати и възнаграждения, поради липса на данни

**Поради липса на данни в проектобюджета, щатните бройки през 2007 г. за изчислени при консервативна оценка на промяната на персонала в зависимост от изменението на планираните разходи за заплати и възнаграждения.