Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Държавата си намери нов бизнес

Автор: Методи В. Методиев / 08.02.2008
Оцени тази статия:

През изминалата седмица от дума на дума изведнъж държавата реши да си направи собствено голф дружество. Идеята хрумнала още в средата на миналата година, като за това била съставена специална работна група, с колосалната задача да измъдри как и по какъв начин да България да стане конкурентна голф дестинация, която да е атрактивна за платежоспособните туристи. След половингодишно главоблъскане се родила идеята да се създаде дружество със 100% държавно участие, което да строи и в последствие да управлява голф комплекси.

Основната идея на инициаторите на това начинание била да защитят териториите на България от презастрояване. Странно е защо изобщо държавата трябва да започва бизнес начинания, които по условие не са й присъщо занимание, а което е и по-важното - тя не може да ги извършва с необходимата икономическа адекватност. От друга страна, една такава инициатива ще изисква огромни инвестиции, които ще бъдат финансирани от данъкоплатците.

Ако една бизнес идея се развива, финансира и осъществява от частни инвеститори, то тогава успехът й или провалът й са резултат от взетите решения (правилни или грешни) на базата на оценката на риска и възвращаемостта от конкретната инвестиция. В случая с опита на правене на бизнес от страна на държавата икономическата логика се изпарява мигновено и въпросите, свързани с оценката на риска, възвръщаемостта и ефективното управление на активи, като че ли не съществуват. Една много проста, но основна причина за това, е, че държавата: 1) няма знанието, механизмите и капацитета да управлява бизнес, подложен на конкурентен натиск, и 2) благодарение на исторически изградените механизми на съществуване и финансиране (посредством изземване на пари от населението под формата на данъци, натрупване на държавни заеми и др.), държавата практически се разпорежда с чужди пари и логично при нея рационалният икономически поглед липсва. По този начин се предизвиква едно изкривяване на пазарните детерминанти, което пък води до грешки в предаваната информация посредством цените, търсенето и предлагането, стойността на труда и др. Тоест изкуствено се извършва една преалокация на ресурси, което непосредствено създава грешни стимули и очаквания на реалния сектор в икономиката.

От друга страна, развитието на голф бизнеса в България е достатъчно динамично и пазара, като основен регулатор на инвестиционните решения, насочва много ресурси в изграждането и функционирането на т.нар. голф паркове. В момента на територията на България вече съществуват или започват да се изграждат поне 7-8 огромни комплекса, като 2 от тях се намират на територията, в която бъдещото дружество възнамерява да направи първата си инвестиция - в района на град Добрич. На базата на вече изградените голф паркове и развитието на този бизнес, в страната се провеждат няколко международни турнира по голф и много туристически компании направиха специални пакети с оферти за подобен род ваканции. Това несъмнено е знак, че бизнесът се развива и пазарът сам (без помощта на държавата) успява да насочи инвестициите към този род бизнес. За това говори и тенденцията за намаляване на инвеститорския интерес от към огромните вилни селища и пренасочването му към изграждане на бизнес центрове, логистични бази и рекреационни паркове (в които се включват и голф игрищата).

По въпроса за запазването на земята от страна на държавата не трябва да се забравя и фактът, за основната цел на НАТУРА 2000: „Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие".

В заключение мога да кажа, че ако предприетите мерки от правителството не се окажат достатъчни, то може да реализира още бизнес идеи за „защита на териториите". Много ефективна мярка би било изграждането на екологосъобразно рекреационно селище, предоставящо специфични сексуални услуги. При положение че се легализира проституцията, България има огромен потенциал да привлече много платежоспособни инвеститори и страната да стане водеща по отношение на този род стимулиращо-възстановителни процедури. Естествено преди това трябва да се търси съдействието на държавните експерти, които да формират работна група и да дадат своите препоръки за бъдещи действия в тази насока.