Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Държавата бори стереотипите в обществото

Автор: Методи Лазаров / 18.07.2008
Оцени тази статия:

Този четвъртък кабинетът одобри националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете при достъпа до здравеопазване, образование и заетост. Според официалното прессъобщение, "документът има за цел да обедини усилията на институциите за провеждане на политики за равни възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, политическия и обществения живот на страната ни."

Правителството ще бори стереотипи (според запознати експерти се използва термина "джендър мейнстрийминг") в обществото чрез национални проучвания, разяснителни курсове и насърчаване на равнопоставеността. Вносител на решението за приемане на плана е министърът на труда и социалната политика, а инициативата е подета, поради Пътната карта за равенство на жените и мъжете 2006-2010, приета от Европейската комисия. Принципът на субсидиарност в ЕС задължава страната ни да реализира конкретни мерки в шест области, пет от които директно ни засягат:

1) Постигане на равнопоставена икономическа независимост между двата пола: изравняване коефициента на заетост на мъжете и жените, премахване разликата в заплащането, стимулиране дейността на жените-предприемачи и др.;

2) Насърчаване съвместяването на професионалните и семейните задължения: гъвкави условия на труд за двата пола и повече и по-достъпни детски градини, ясли и пр.;

3) Насърчаване равнопоставеността на половете във властта и вземането на решения: участие на жените в управлението на страната и частния бизнес;

4) Премахване насилието на основание на пола и трафика на хора: борба срещу трафика на жени;

5) Промяна съществуващите в обществото джендър стереотипи: премахване на тези стереотипи в образованието, обучението, културата, пазара на труда и медиите.

Вярваме, че тази пътна карта на ЕС е абсолютно ненужна и грубо погазва личната свобода и правото на избор. Наличието на определен стереотип или тенденция в обществото не означава, че държавата чрез своята намеса ще промени благоприятно ситуацията. Вземането на по-крутни мерки дори могат да доведат до явна дискриминация според пола вместо да я ограничат. Все пак има ценни идеи като уеднеквяване на законодателството за двата пола, както и нуждата от повече детски заведения.

Половата равнопоставеност като ценност на Европейската общност според Европейската комисия е необходимо условие за постигане на икономически растеж, заетост и социален мир. Комисията обаче също така признава, че в безкрайно динамичния и непрекъснато глобализиращ се свят тези неравенства могат да не се свият, а напротив - още повече да се разширят. За да бъде ЕС конкурентен в световната търговия, явно е, че изкуственото борене със стереотипи вместо реформите на микрониво удрят спирачка на икономиката. Интересното е, че тази пътна карта контрастира с друга стратегия на ЕС - тази за демографската картина и възможните решения на затихващия естествен прираст.

Както винаги, българското правителство се е изсилило по някои точки на пътната карта, а по по-важните демонстрира незаинтересованост. Изчислихме, че само за идеята хората в пенсионна възраст да получават минималната работна заплата, за да отглеждат подрастващи на възраст между 9 месеца и 3 години, ще струва на бюджета 520 млн. лв. за 2008 г. и 620 млн. лв. за 2009 г. Допускаме, че новородените бебета ще нарастват с 1770 броя на година (колкото е средния прираст за последните 5 години), а минималната работна заплата ще бъде увеличавана с 40 лв. всяка година (както се случи тази година и както очакваме да продължи през 2009 г. и 2010 г. в следствие на инфлацията). Също така смятаме, че всички семейства ще се възползват от новата мярка, поради невъзможността за контрол от страна на държавата и независимо дали майката, бащата или хора в пенсионна възраст се грижат за децата в конкретния случай. Ето защо вярваме, че стимулите от тази мярка за връщане на майката на работното място и увеличаване на раждаемостта са неясни и ще изкривят стимулите на пазара на труда. Икономическата логика показва, че реформите на пазара на труда, които улесняват договарянето между работодателя и работника, и курсовете за преквалификация носят по-ясни ползи за увеличаване на коефициента на заетост и на двата пола.

Подкрепяме промените в Кодекса на труда дотолкова, доколкото позволяват по-голяма гъвкавост на двамата родители в отглеждането на деца, но не и ненужно по-големите разходи за обезщетения. Семействата планират разумно и решават кога да имат деца като, разбира се, преценяват и разходите от такова начинание. В създаването на индекс на равнопоставеността в процесите на вземане на решения и на национална карта по този показател на ниво общини има известна логика, тъй като той носи статистическо значение и е изискване на Евростат. От друга страна, националната информационна кампания за създаване на условия за премахване на разликата в заплащането на двата пола и обучението на предприемачи и управленски екипи на дружества от различни икономически дейности за повишаване на осведомеността им за прилагане на политика по равнопоставеност на половете буди огромно недоумение у нас. Тези пари, изляти в неясни информационни кампании, едва ли ще променят структурата или заплащането на една фирма в частния сектор, която оперира по най-ефективния начин, доколкото асиметрията на информация й позволява. Въвеждането на каквито и да е законови мерки, които се борят за равнопоставеност на двата пола, ще бъде грубо посегателство срещу неприкосновеността на частната собственост.

Интересно е, че по точката в стратегията на ЕС за недостатъчно представителство на жени на ръководни позиции във властта има какво да се желае в България. Едва 7 жени са начело на 22-те министерства и държавни агенции. Нека видим дали самото правителство ще даде тон в своята инициатива за постигане на равнопоставеност между половете. Междувременно препоръчваме така планираната сума да се пренасочи към премахване на данъка върху дивидентите и намаляване на осигурителните вноски. Смятаме, че намаляване на данъчната тежест е икономически оправдано и има по-големи шансове да върне майките и хората в пенсионна възраст на трудовия пазар.