Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Дупката в пенсионната система (2003-2014)

Автор: Явор Алексиев / 30.04.2015
Оцени тази статия:

Предвид разгорещените дебати около предстоящите промени в пенсионната система, би било полезно да направим крачка назад и да разгледаме движението на основните показатели за състоянието на държавното обществено осигуряване.

Според предварителния отчет на НОИ разходите за пенсии през 2014 г. достигат 8,15 млрд. лв., което се равнява на 9,9% от БВП на страната. Това означава, че за пенсии отива 1 лв. от всеки 10 лв., които икономиката произвежда годишно.

Разходи за пенсии (% от БВП)

Източник: НОИ, НСИ (данните за 2014 г. са предварителни)

Възстановяването на пазара на труда през 2013 и 2014 г. има положителен ефект върху приходите от осигуровки, които формират основната част от собствените приходи на ДОО.

Собствени приходи и общи разходи на ДОО, млрд. лв. (2003-2014)

Източник: НОИ (данните за 2014 г. са предварителни)

Ако разгледаме бюджета на цялото Държавно обществено осигуряване (ДОО), през 2014 г. приходите от осигуровки са достатъчни за покриване на едва 48% от годишните разходи на ДОО. Повече от половината разходи се покриват с трансфери от държавния бюджет. Това означава, че по-голямата част от разходите на ДОО (от които пенсиите формират близо 87%) се финансират с други данъци. Общата сума на трансферите за ДОО от държавния бюджет за 2014 г., вкл. и 12% вноска на държавата като трети осигурител, възлиза на 4,88 млрд. лв.

Приходи от осигуровки (% от общите разходи на ДОО)

Източник: НОИ (данните за 2014 г. са предварителни)

Сред основните предпоставки за огромния дефицит в ДОО са:

  • забавената пенсионна реформа и ниската ефективна възраст на пенсиониране у нас (57,6 години през 2014 г., което е с около 3 години по-ниско от средното за ЕС);
  • удължаващата се продължителност на живота и съответно - увеличаващият се среден период на получаване на пенсия;
  • негативните демографски тенденции, които оказват влияние както върху приходната, така и върху разходната част на системата (с течение на времето и без промени в системата все по-малко хора в активна възраст ще трябва да осигуряват средства за пенсиите на нарастващ брой пенсионери);
  • високият дял на сивата икономика в сферата на трудовоправните отношения (който предложенията на правителството за увеличаване на осигурителната тежест вероятно ще увеличат).

 

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Страница на проекта: www.bednostbg.info  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/