Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Достъпът до кредити на МСП в еврозоната не е най-големия проблем

Автор: Красимир Петкашев / 22.12.2010
Оцени тази статия:

Интересни изводи могат да се направят от наскоро публикувания доклад на Европейската централна банка разглеждащ състоянието на малките и средни предприятия (МСП) в еврозоната (виж тук). Докладът представя данни за финансовата ситуация, финансовите нужди и достъпа до финансиране на МСП в еврозоната за периода март - септември 2010 г.

Генералното му заключение е, че общото финансово състояние на МСП в еврозоната бележи подобрение в сравнение с предишните два кръга на проучването от 2009 г. Потвърждава се продължаващото съживяване на икономическата активност, отчетено в нарастване на индустриалното производство и реалния БВП от началото на годината. Наблюдава се увеличение на оборота и печалбата на предприятията, което се съпровожда и с нарастване на производствените им разходи (труд и други разходи). Съотношението дълг/активи намалява още повече, което е индикатор за продължаващите усилия на част от предприятията да редуцират дълговете си през последните тримесечия. Конкретно, 11% от обхванатите в изследването МСП са посочили, че не са имали дългове през посочения период, което е почти два пъти повече в сравнение с последното проучване.

Източник: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area, 2009

 

В съответствие с обичайните циклични характеристики на икономическото възстановяване, секторът който води възраждането на стопанската дейност е промишлеността. В нетно изражение, 14% от МСП в сферата на промишлеността регистрират увеличение на оборота. За разлика от него и въпреки някои подобрения, негативен продължава да е оборотът в сектора на търговията и само леко положителен в други услуги. Строителство, който беше особено засегнат от настоящата криза, показва най-малко признаци на възстановяване.

Намирането на клиенти и конкуренцията са най-значителните проблеми пред които са изправени малките и средни предприятия през първата половина на 2010 г. (виж графика 2). Проблеми, свързани с разходите за производство и наличието на персонал, също са се увеличили значително в сравнение с предишните кръгове проучването. В същото време, проблемът с достъпа до финансиране, е намалял от второ до трето място в класацията за най-тежките проблеми на МСП.

 

Източник: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area, 2009

 

Предлагането на кредити е оценено като подобряващо се, макар и съвсем леко. 13% от фирмите считат, че банките са имали по-голяма готовност да предоставят кредити (в сравнение с 7-8% през 2009 г.), докато 29% са на мнение, че отпускането на кредити е продължило да се влошава (в сравнение с 32-33% през 2009 г.). Тенденцията, която се наблюдава през периода на изследването, е предприятията да търсят по-засилено външно финансиране в сравнение с предишните две проучвания. В частност, МСП до голяма степен са разчитали на овърдрафт и кредитни линии: 40% от фирмите са декларирали използването на подобни краткосрочни банкови инструменти. Тези източници на финансиране всъщност са станали най-използваната форма на външно финансиране през разглеждания период. Използването на търговски кредити, лизинг и факторинг също се е увеличило значително, което е сигнал за съживяване на междуфирменото финансиране.

Около една трета от МСП са използвали банкови кредити, което е почти същия процент от предишните изследвания. В действителност по-малко на брой фирми са кандидатствали за банков заем през разглеждания период в сравнение с 2009 г. Основната причина за това е, че почти половината от МСП считат, че имат достатъчно собствени средства. Процентът на фирмите, които не са кандидатствали за заем, поради страх от отхвърляне остава като цяло стабилен (6%). Що се отнася до резултата от кандидатстването за банков кредит, процентът на отхвърляне е спаднал значително в сравнение с предишния кръг на изследването (от 18% през втората половина на 2009 г. до 11% през второто и третото тримесечие на 2010 г.). В допълнение, осезаемо се увеличава и броят на МСП, които са получили пълната сума за която са кандидатствали (от 56% през втората половина на 2009 г. на 63% в средата на 2010 г.).

От друга страна повечето индикатори сочат за влошаване на условията и реда на получаваните банкови кредити в периода март - септември 2010 г. Повече от една трета от включените в извадката МСП са съобщили за продължаващо увеличаване на лихвените проценти, изискванията за обезпечение и други изисквания (като такси и комисиони). В крайна сметка, МСП отчитат значително увеличение на ценовия аспект на банковите кредити (най-вече начисляваните лихви).

По отношение на очакванията за бъдещите развития на достъпа до финансиране, МСП в еврозоната не очакват големи промени през следващите шест месеца. Тази до голяма степен неутрална оценка е валидна за всички видове източници на финансиране, независимо вътрешни или външни.