Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Добри новини от платежния баланс

15.12.2006
Оцени тази статия:

В началото на седмицата Българската народна банка (БНБ) оповести данниза платежния баланс през второто тримесечие на годината. Поради предварителнияхарактер на тези данни е логично всеки анализ, който се базира на тях, дане бъде съвсем точен и изводите, които биха могли да се извлекат, да неса абсолютно правилни. Все пак, тъй като в момента разполагаме само с тозидостоверен източник на информация, ние сме длъжни да го използваме.

При анализа на платежния баланс на първо място трябва да разгледаме състояниетона финансовата сметка, която отразява притока и изтичането на капитали встраната. Един от най-важните показатели, който има пряко отношение къмикономическото развитие на страната, са преките чуждестранни инвестиции(ПЧИ). През второто тримесечие на 2004 г. техният размер достига 628.6 млн.евро, а от началото на годината те са общо 978.6 млн. евро. Тези стойностиса рекордни от началото на отчитането на платежния баланс и представляватнад 5% от прогнозирания от Агенцията за икономически анализи и прогнозиБВП за 2004 г. Положителното развитие на ПЧИ се потвърждава и от оценкитена Българската агенция за инвестиции, според които ПЧИ до края на годинатаще достигнат около 2 млрд. долара, а е възможно дори това число да бъденадхвърлено, ако приватизацията на електроразпределителните дружества сеосъществи в рамките на предвидените срокове.

Разбира се, трябва да се отбележи, че отчитането на ПЧИ не е съвсем коректно,тъй като в тях се включват и приходите от приватизация на държавно имущество.Само че те фактически не са инвестиция, а само преминаване на собственосттакъм чуждестранен резидент. Естествено е да се очаква, че този трансфер насобственост ще стане причина за действително извършване на инвестиции встраната, но на един по-късен етап и размерът им ще е различен от цената,платена по приватизационната сделка и отчетена в официалната статистика.Пример за това е сделката с БТК, която се случи именно през второто тримесечиеи има значителен принос за привлечения дялов капитал в оповестените данни.

Като цяло салдото по финансовата сметка за полугодието е в размер на 1469.6млн. евро, което представлява ръст от 48% спрямо същия период на 2003 г.По този начин общото салдо по текущата и финансовата сметка е положителнои достига 523.1 млн. евро.

Логично е поради постоянната тенденция за нарастване на нетните капиталовипотоци към страната това да доведе до по-високи равнища на разполагаемисредства за българските граждани и фирми във вид на чуждестранна валута.Това предполага и увеличаване на търсенето както на местни, така и на вноснистоки и услуги. Тъй като българските фирми не могат да задоволят това нарасналотърсене, а освен това някои стоки като леките автомобили изобщо не се произвеждатв България, вносът постоянно нараства и ръстът му през разглеждания периоддостига около 17%.

Структурата на вноса се запазва относително постоянна като относителниятдял на инвестиционните стоки е около 25%. Обаче, вносът на тези стоки рязкосе покачва през второто тримесечие на 2004 г. и достига 1350.9 млн. евро,като растежът спрямо същия период на миналата година е над 111%. Тези данниса показател за повишена инвестиционна активност и предполагат нарастванена ефективността на производството и по-висока конкурентоспобност на международнитепазари. Все пак е възможно това да не повлияе на износа, тъй като част оттези инвестиционни стоки се използват в нетъргуемия сектор на икономиката– т.е. стоките, които не са обект на международната търговия. От друга странаобаче, по-евтините или по-качествени стоки и услуги, продукт на тези инвестиции,ще доведат до по-голяма полезност и по-високи реални доходи за българскитеграждани и фирми, които биха могли да разширят потреблението или спестяваниятаси.

Тенденцията при текущите трансфери от чужбина се запазва през разглежданияпериод и те нарастват до 351.4 млн. евро или с 93.6 млн. евро спрямо миналатагодина. Основният фактор за размера им са трансферите от частни лица в чужбинавъв вид на парични преводи – около 85% от всички трансфери – и приходитеот фондове на Европейския съюз – около 11%.

Развитието на нетния доход от чужбина отбелязва повишение спрямо предходнатагодина и от –320.2 млн. евро достига –169.2 млн. евро. Причина за това сапо-малките плащания на инвестиционен доход от България към чужбина и по-конкретнона дохода от директни инвестиции.

Друг показател, който има значителен ръст през първото полугодие, са валутнитерезерви на Българската народна банка. Те се увеличават със 782.8 млн. евро,което също е рекордна стойност за такъв период. Тези резерви показват наличиетона доверие във валутния борд и фиксирания курс на лева към еврото и способносттана БНБ да посреща своите задължения в тази насока.

Като обобщение на посочените по-горе факти и изводи можем да кажем, чебългарската икономика се развива в положителна посока и данните от платежниябаланс отново потвърждават тази тенденция.

Таблица1: Основни статии от платежния баланс за първите 6 месеца на съответнатагодина (млн. евро)

 

2001

2002

2003

2004

Текуща сметка

-481.9

-523.4

-922

-946.5

Търговски баланс

-760.1

-746.9

-940.4

-1302.6

Услуги, нето

146.1

109.2

80.9

173.9

Доход, нето

-143.1

-129.8

-320.2

-169.2

Текущи трансфери, нето

275.2

244.2

257.7

351.4

Финансова сметка

153.7

1185.7

993

1469.6

Преки инвестиции в България

487.6

646.1

651.4

978.6

Резерви и друго финансиране*

168.2

-136.9

-145.4

-749

Валутни резерви на БНБ*

169.9

-30.2

-300.9

-782.8

* Отрицателнитестойности означават повишение на валутните резерви

Източник:БНБ

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).