Статии ISSN 1313 - 0544

Данъкът върху доходите – защо не го отменим?

16.12.2006
Оцени тази статия:
Много се говори тези дни как общата данъчна тежест за 2007 година всъщностнараства и рязко и несправедливо се променя съотношението между облаганетона бизнеса (данък печалба намалява) и гражданите (ставките за данъка върхудоходите се запазват; нараства данъчната оценка, което ще се отрази на размерана имуществените данъци и такса смет; акцизите върху определени стоки нарастват).Вниманието ни обаче не трябва да бъде насочено толкова много към съотношениетона директните и данъците върху потреблението, а по-скоро към това всичките да бъдат ниски.

По данни за 2005 година приходите от данъка върху доходите възлизат на1 248 561 000 лв., което представлява 10.7% от общите данъчни приходи.

От данните за приходите от данъци за 2005 година се вижда, че данъкът върхудоходите е на трето място по приходи след ДДС и акцизите. За 2006 и 2007година делът на приходите от ДОД ще е още по-малък поради нарастване наакцизите и намаляването на данък печалба, което очакваме да повиши приходите.Затова е редно да се запитаме дали не е по-добре да се премахне въобще тозиданък, с което облагането между бизнеса и гражданите ще стане по-справедливои по-ниско. Ефектите ще са:

- повече средства в гражданите

- по-справедливо облагане на дребния бизнес

- по-ниска обща данъчна тежест

Данъкът върху добавената стойност вече акумулира огромни средства и акобъде премахнат данъка върху доходите, то ще гражданите ще имат повече средстваза закупуване на стоки, обложени с ДДС.

Премахването на данъка ще породи липса на малко повече от 1 млрд.лева, която липса може да се компенсира чрез:

1. Намаляване на броя на данъчните служители – ще намалее необходимосттаот подаване на декларации и плащане на данъка

2. Ускоряване на приватизацията

3. Нарастване на потреблението – по-големите разполагаеми доходи ще увеличипокупките на стоки, обложени с ДДС, което означава повече приходи

4. Намаляване на средствата за социални плащания – парите, които ще останатв гражданите от премахнатия данък ще повишат доходите

5. Преизпълнението на приходите в държавния бюджет – за 2006 година товече е 2 млрд. лв.

В момента в ЕС няма директива за минимални ставки за данък върху доходите,от което и трябва да се възползваме.