Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Данъците в Европа

15.12.2006
Оцени тази статия:

Правителството и министерството на финансите понякога изтъкват катопричина за бавното намаление на данъците това, че в България данъцитевече са ниски в сравнение с други страни. По тази причина вероятно едобре да направим сравнение с други страни в Европа и да видим далинаистина в България има толкова ниски данъци.

В момента в Европа има 11 страни, в които данъкът върху печалбата епо-нисък от България. Има също така две страни, в които данъкът е съвсеммалко по-висок от България, както и три страни, в които ставките сапо-високи от българската, но заради съществуването на различни облекченияефективната ставка е по-ниска.

Ако погледнем таблица 1 ще забележим и това, че повечето от новитечленки на Европейския съюз имат по-ниски ставки по данъка върху печалбатаот България.

В момента най-ниската ставка по данъка върху печалбата в Европа е вКипър (10%) и в Ирландия (12.5%). От друга страна, в Естония ставкатае значително по-висока (26%), но за сметка на това се прилага нулеваставка по реинвестираната печалба. Според някои изследвания ефективнатаданъчна ставка в Естония е около 6%.

Данъчните ставки в Сърбия и Македония са 14% и 15% съответно, а в Хърватияи Словения са 20.32% и 25%. Тъй като Хърватия и Словения са напреднализначително в реформите, те могат да предложат значителни предимствана инвеститорите в тези страни, които предимства компенсират по-високатаданъчна тежест. Тъй като в България бизнес средата е по-непривлекателнав много отношения това би трябвало да се компенсира чрез по-нисък данък.

В Литва и Латвия данъкът е 15%, като освен това в Литва има 13% ставказа малки фирми и нулева ставка за предприятия, свързани със земеделието.Не е учудващо, че икономическият растеж в тези страни е около 7-8% годишно– темпове, които в България не са постигани никога.

В Унгария ставката е 16%, в Словакия и Полша е 19%. В Полша намалихаданъка от 27% на 19% наведнъж, докато подобно намаление отне на настоящотобългарско правителство почти три години. При това по-бавно темпо нареформите не е учудващо, че България не беше приета за член на Европейскиясъюз заедно с първата група страни.

За да компенсира по-бавното развитие на останалите компоненти на бизнессредата, за да привлече повече инвестиции от страната и чужбина, зада ускори реформите и да насърчи предприемачеството, българското правителствотрябва да извърши значителни данъчни намаления през 2005 година (а прижелание дори още през настоящата година). Правилният подход е намалениена данъчната ставка до най-ниските нива в Европа, т.е. въвеждане накорпоративен данък от 10%. Паралелно с това, би било добре да се въведеи нулева ставка за реинвестираната печалба. Без подобни решителни стъпкище бъде трудно да се повтори успехът на Ирландия, която вече е вторатанай-богата страна в Европейския съюз, само 15 години след като бешеедна от най-бедните.

Таблица 1:Корпоративни данъци в някои европейски страни

Страна

Корпоративен данък

Естония

26% (0%)

Ирландия

12.5%

Кипър

10% (15%)

Сърбия

14%

Латвия

15%

Литва

15% (13%; 0%)

Македония

15%

Унгария

16%

Исландия

18%

Словакия

19%

Полша

19%

България

19.5%

Молдова

20%

Хърватия

20.32%

Словения

25%*

Чехия

28%*

Малта

35%*

* Съществуват значителни данъчни облекчения, намаляващиефективната данъчна ставка.

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).