Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Данъците: Пресконференция на ИПИ и ЦЛС

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата се състоя съвместна пресконференция на Института за пазарнаикономика и Центъра за либерални стратегии на тема Данъците и фискът през2005 и след това. В нея участваха Георги Ангелов, Георги Ганев, Красен Станчеви Димитър Чобанов. Поводът за тази публична изява беше приетата от Министерскиясъвет бюджетна прогноза за периода 2005 – 2007 г. и представените намеренияза понижаване на бюджетните разходи като процент от брутния вътрешен продукт(БВП) на страната.

В таблица 1 са представени намеренията на правителството за намаляванена бюджетните приходи като процент от БВП в началото на мандата му и полученитев действителност резултати.

Таблица 1:Бюджетни приходи като процент от БВП

Година

Цел

Изпълнение

Разлика

Разлика(млн. лв.)

2003

36.5%

40.9%

4.4%

1514.0

2004

36.2%

41.6%

5.4%

2045.9

2005

35%

40.1%

5.1%

2090.5

Източник: Министерство на финансите: “Данъчна политика 2003 – 2005”,Агенция за икономически анализи и прогнози “Макроикономическа прогноза заразвитието на България”, Юни 2004 г. и собствени изчисления

 

Изводът е, че, ако през 2005 г. правителството решида изпълни намеренията си, то спести на данъкоплатците около 2 100 млн.лв. Тези пари ще са достатъчни за намалението на преките данъци на 10%т.е. данък общ доход, осигуровки и данък върху печалбата.

Защо се налага реформата?

България изостава значително от страните-членки наЕС по отношение на равнището на доход на човек от населението. Споредпаритета на покупателната способност доходът в страната е 29% от среднияза ЕС след присъединяването на десетте нови страни и по този начин Българиясе нарежда на 30-то място в Европа място по доход.

Таблица2: Брутен вътрешен продукт на човек от населението, изчислен според паритета напокупателната способност, ЕС25=100

1

Люксембург

208

2

Норвегия

149

3

Ирландия

131

4

Швейцария

129

5

Дания

123

6

Австрия

121

7

Холандия

120

8

Великобритания

119

9

Белгия

116

10

Исландия

116

11

Швеция

115

12

Франция

113

13

Финландия

111

 

ЕС15

109

14

Германия

108

15

Италия

107

 

Еврозоната

107

 

ЕС25

100

16

Испания

95

17

Кипър

83

18

Гърция

79

19

Словения

77

20

Португалия

75

21

Малта

73

22

Чехия

69

23

Унгария

61

24

Словакия

51

25

Естония

48

26

Литва

46

27

Полша

46

28

Латвия

42

29

Румъния

30

30

България

29

31

Турция

27

Източник:Eurostat

 


Друго основание за реформата са високите ставки по данъка върху печалбатаспрямо страните, с които България се конкурира за привличане на прекичуждестранни инвестиции. Тъй като условията за бизнес в България не сатолкова благоприятни един възможен начин е да се намалят значително данъцитеи по този начин да се насърчат инвестициите.

 

Таблица3: Данък върху печалбата в някои страни

Страна

Корпоративен данък

Естония

0%

Кипър

10%

Ирландия

12.5%

Сърбия

14%

Латвия

15%

Литва

15%

Македония

15%

Унгария

16%

Исландия

18%

Словакия

19%

Полша

19%

България

19.5%

Словения

25%

Чехия

28%

Малта

35%

 

Освен това пределните данъчни ставки поличните данъци също са много високи.

 

Таблица4: Нетен доход и пределна данъчна ставка

Нетендоход (лв.)

Пределнаданъчна ставка

134

32%

169

47%

238

48%

304

50%

370

50%

436

50%

501

51%

565

52%

628

52%

692

52%

755

52%

818

52%

 

Ефекти от въвеждане на 10% данък върху доходите, печалбите и осигуровки:
· Нарастване на разполагаемите доходи на хората, които работят.
· Повече стимули за труд и предприемачество.
· Нарастване на спестяванията.
· Насърчаване на местните и привличане на чуждестранни инвестиции.
· Намаляване на дела на сенчестата икономика
· Ускоряване на икономическия растеж
· По-бързо достигане на равнищата на доход на човек от населението в ЕС

Като незабавен ефект от намалението на данъците доходите на работещитеще нараснат значително (виж таблица 5 по-долу). Например, едно семействосъс средни доходи ще усети 30% нарастване на нетните си доходи или почти150 лева месечно.

Таблица5: Ръст на дохода при въвеждане на 10% данък спрямо дохода при сегашнитеданъци

Нетендоход (лв.)

Ръстна дохода

98

23%

134

20%

169

25%

238