Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Данъчната реформа

15.12.2006
Оцени тази статия:

Текстът е подготвен за публичната дискусия “Данъчната реформа –поглед отдясно”, 29 април 2004 година, София, на която Георги Ангелови Александър Божков сблъскаха възгледите си по въпроса за данъчнатареформа.

Преди малко повече от един месец над 100 души икономисти, анализатори,изследователи, финансисти, преподаватели и интелектуалци изпратихмеотворено писмо до министъра на финансите и премиера, в което посочихменеобходимостта от намаление на данъците. По-конкретно в писмото изразявамепозицията, че е необходимо въвеждането на единна ставка от 10% за всичкипреки данъци – данъка върху доходите, данъка върху печалбата и осигурителнитевноски.

Някои от ефектите от ниските данъци:

1. По-ниските данъци оставят повече средства в ръцете на хората - хората,които са получили дохода си с инициативност, умения, предприемчивости упорит труд. Така например намалението на данъците до 10% ще увеличиразполагаемите доходи на хората с 20 до 40%. Едно семейство, в коетодвамата родители получават средната заплата за страната, би увеличилодоходите си с повече от 100 лева месечно (или 1200 лева годишно) приданъци от 10%. За сравнение, това е над 10 пъти повече от предложенатаот сегашното правителство данъчна промяна за 2005 година.

2. Данъците влияят върху темпа на икономическо развитие. Ниските данъчниставки осигуряват възможности за повече местно спестяване, повишаватефективността и обема на инвестициите и привличат чуждестранни капитали.Те също така увеличават стимулите за труд, благоприятстват предприемачествотои поемането на риск. Ниските данъци намаляват изкривяването на ценитеи увеличават ефективността на икономическата система. Всички тези ефектиот ниските данъци увеличават икономическия растеж, заетостта и работнитеместа, производителността и благоденствието. С ниски данъци Българище настигне нивото на Европейския съюз много по-бързо – за 15-20 години,вместо за 50-60 години.

3. Ниските данъчни ставки облагодетелстват само тези хора и фирми,които си плащат данъците. По този начин те намаляват стимулите за укриванена доходи, ограничават корупционните практики, понижават дела на сиватаикономика и увеличават събираемостта на данъците. Така едно значителнонамаление на данъчните ставки може да доведе до увеличение на приходитев държавния бюджет – това показва и опитът на други страни.

4. Ниските и единни ставки опростяват значително процедурите и намаляватразходите в администрацията свързани с тяхното събиране. Например, вмомента данъчната декларация е 24-28 страници. При единна ставка от10%, която предлагаме, данъчната декларация би могла да се сведе доедна страница.

Защо е възможно намаление на данъците?

В България правителството преразпределя прекалено голяма част от доходите- 41% от БВП за 2003 година. Този процент на изземване на доходите можеи трябва да се намали, което ще позволи значително намаление на данъците.Какви са по-конкретно възможностите за финансиране на снижаването наданъчните ставки?

1. Преизпълнение на бюджета над 700 милиона през 2003 година, вероятноще е повече през 2004 година.

2. Намаление на някои държавни разходи и ограничаване на растежа надруги. Например:

а/ Заетите в бюджетната сфера са твърде много - 440 хиляди души и сеувеличават като за тях се правят разходи в размер на 1.63 милиарда лева.
б/ Разходите за издръжка са около 2.3 милиарда лева (в тези разходисе включват разходи за командировки, материали, телефони, горива и енергия,външни услуги, текущи ремонти)
в/ Субсидиите за нефинансови предприятия са над 600 милиона лева и енормално те да се премахнат
г/ Разходите за дълготрайни активи са 1.33 милиарда лева - част от тяхмогат да се съкратят, а друга да се поемат от частния сектор – летища,пристанища, магистрали, водоснабдителни и канализационни мрежи

3. Ниските данъци ще увеличат облагаемата основа заради по-нискитестимули за укриване на доходи и зарази по-високите инвестиции и икономическирастеж.

4. За да не нараства общата данъчна тежест всяко увеличение на акцизитеи таксите трябва да е съпроводено с намаление на преките данъци.

Има множество причини, поради които десните партии подкрепят по-нискитеданъци. Без да се спирам подробно на тях ще посоча само някои основнипринципи, които са характерни за десните партии:

1. Повече свобода за индивида

2. По-малко намеса на държавата

3. Икономическа ефективност

4. Малко и ефективно правителство, малко бюрокрация

От всеки един от тези принципи следва, че данъците трябва да саниски.


 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).