Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Данъчната администрация с нови правомощия

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

През изминалата седмица комисията по бюджет и финанси прие на първо четене проектозакона за изменение и допълнение на Данъчно процесуалния кодекс.

Предлагат се следните основни промени:

1/ Да се разшири кръга на лицата, които могат да поискат разкриване на данъчната тайна. Към досега упълномощените се прибавят - прокурори, следователи, министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР, директора на НСС, директора на териториална служба на МВР и началника на районно полицейско управление. Искането се отправя в писмен вид до съда, който преценява неговата основателност и издава или отказва да издаде разрешение за разкриване на данъчната тайна.

2/ Да се разшири кръга на данъчните субекти, като към тях се включват осигурителните каси и чуждестранните юридически лица, клон или търговско представителство и неперсонифицираните дружества, които: осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база; получават доходи от източник в страната; извършват подлежаща на облагане с данъци дейност; притежават имущество в страната или чието ефективно управление е от България.

3/ Предлага се данъчните органи да могат да извършват ежедневни, текущи и периодични проверки за спазване на данъчното законодателство в стопански и търговски обекти, както и за констатиране на факти и обстоятелства във връзка с данъчните им задължения, без да е необходимо изрично писмено възлагане.

4/ Предлагат се промени във процедурата и възлагането на данъчните ревизии. На проверки вече ще подлежат не само регистрираните, но и подлежащите на регистрация субекти, а в акта за възлагане на проверката ще се отбелязва ревизирания данъчен период и вида на ревизираните данъчни задължения.

5/ Предлага се въвеждане на срок за извършване на ревизията който да бъде до 6 месеца с възможност за 3 месечно удължаване;

6/ Предлага се, в случаите на установени нередности, данъчният орган да може да определя основата за облагане с преки или косвени данъци след анализ на редица обстоятелства, сред които и обичайния размер на разходите за живот, издръжка, обучение и лечение, както и на транспортните, дневните и квартирните разходи при пътувания в страната и в чужбина.

7/ Прави се опит да се възстанови порочната практика данъчния орган да може да отказва, независимо от други разпоредби, ползването на права, възникнали в резултат на сделка, която е част от поредица от две или повече зависими сделки, когато констатира данъчна измама или неспазване на закон, водещи до невнасяне на данък или до промяна на резултат за данъчен период, или до невъзможност за установяване на факти и обстоятелства от значение за данъчното облагане във връзка с някоя от сделките в поредицата от зависими сделки.

8/ Предлага се също въвеждане на изцяло безкасово плащане на подоходните данъци с мотива, че те са свързани с плащане на осигуровки, което се извършва също по безкасов път.

9/ Въпреки предизвикания скандал и заплахата за стачни действия в данъчната администрация, все пак се предлага въвеждането на добавки към основната заплата на служителите на МФ, осъществяващи стратегията за усъвършенстване на данъчната система и законодателство.

10/ Предлага се изравняване на санкциите за различните видове данъчни субекти, което трябваше да бъде направено много отдавна. Редно е при еднакво нарушение да има еднаква санкция, независимо от юридическата форма на нарушителя.

11/ Предвижда се осъществяване на обмен на информация между органите на ДА и НОИ, както и извършването на съвместни ревизии.

12/ Предлага се също събирането на сумите по фишовете издадени по ЗДП от КАТ да се извършва от ДА.

Коментар:1/ Независимо от официално декларираната цел на промените, а именно: подобряване на процедурите и намиране на баланс между интересите на данъкоплатците и администрацията, новите предложения на практика по-скоро имат за цел увеличаване на правомощията на данъчните служители. Защо например ревизиращият данъчен инспектор ще има правото да преценява и да определя какви са "обичайните" разходи за живот, издръжка обучение и лечение? Абсурдно е данъчното задължение в този случай да се определя от субективна преценка на един държавен служител за това какво е обичайно. Този текст става официален източник на корупция и административен рекет.

2/ С подобно значение е и даването на право на данъчните служители да извършват ежедневни, текущи и периодични проверки за спазване на данъчното законодателство, без да е необходимо изрично писмено възлагане. Това на практика означава, че всеки данъчен служител може да "притеснява" всеки данъчен субект по всяко време, без знанието на когото и да било от неговото ведомство.

3/ Предложението за въвеждане на изцяло безкасово плащане на подоходните данъци също се прави за улеснение на данъчната администрация, а не на данъкоплатците. Основната идея е да бъде намален броя на касиерите в данъчните служби, който в момента е 1/5 от общия брой на служителите. Как точно ще бъде намален този брой обаче не е много ясно, след като местните данъци и такси ще продължават да се плащат касово и след като се предлага фишовете, издадени от КАТ, също да бъдат инкасирани в данъчната служба. Според вносителите на промените безкасовото плащане няма да е проблем за данъкоплатците, защото наличието на подоходни данъци предполага и наличие на осигурителни плащания, които също са безкасови, т.е. така или иначе ще се превеждат суми на НОИ, то защо да не се преведат по банков път и дължимите данъци. Пропуска се само незначителната подробност, че банките не извършват преводи безплатно, т.е. с въвеждането на безкасово плащане на данъчните задължения ДА ще прехвърли разходите по събирането на данъците на данъкоплатците.

4/ По данни на ГДА в момента има 2 200 хил. неплатени фиша, издадени от КАТ, които са на средна стойност 10.80 лева. Пак по сметки направени от ГДА администрирането на един фиш струвало 17 лева!?! Не е ясно какви точно разходи са включени в тези сметки, но е ясно че сумата е направо смешно голяма. Основавайки се на тези изчисления обаче, ГДА предлага въпросните фишове да се събират от Агенцията за държавни вземания, чийто числен състав е около 500 души, което разделено на броя на фишовете прави по 4 400 фиша на човек. С други думи, длъжниците на държавата ще могат да са спокойни, че никой няма да ги търси в скоро време за каквото и да било, различно от глоба за превишена скорост или неправилно паркиране.

5/ Като положителна стъпка може да се оцени фиксирането на срок за извършване на ревизията. Притеснителен обаче е размерът на предложения срок, който може да достигне 9 месеца. Това е почти една година и безспорно може да доведе до фалит всяка една стабилна фирма.

6/ Друга положителна стъпка е привеждането на ДПК в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис и изравняването на статута на електронните документи с този на хартиените.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!