Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Българските емигранти или митът за това, че "ние сме ги хранили, а те отиват даработят другаде"

16.12.2006
Оцени тази статия:

През миналата седмица ИПИ завърши в основни черти доклад на тема Миграцията:стимули и възможни стопански въздействия. В основата на доклада са изследвания,проведени в периода март-ноември 2004, финансирани от Институт Отворенообщество – София. (Пълно представяне на доклада може да бъде намерено тук)

Днес ние представяме на четящата публика част от изводите, до които сместигнали. Планираме да издадем и пълният текст на доклада, както и да продължимда публикуваме изводите.

Помощите („прехвърлянията”) от чужбина за роднини

Според статистиката на БНВ и НСИ тези суми съвсем не са тривиални. Смятамеза важно анализът на тяхното въздействие да опира само на официалните данни,защото и по други показатели и стопански области ползваната информация еофициална. Може да се спекулира по повод „действителния размер” на тезипрехвърляния, но тяхното измерване е специална и скъпо струваща работа.

 

Размери дял на прехвърлянията спрямо основните стопански показатели


Прехвърляния (в млн. евро.)

Като процент от:

Износа

Вноса

БВП

ПЧИ

1998

170.2

3.18

3.20

1.48

35.61

1999

233.3

4.30

3.81

1.92

30.75

2000

305.9

4.01

3.66

2.24

27.82

2001

472.5

5.83

5.01

3.11

52.94

2002

531.7

6.22

5.45

3.22

55.90

2003

613

6.48

5.50

3.48

49.64

Източник: БНБ и НСИ.

Митът

 

Прехвърлянияи бюджетни разходи за образование и здравеопазване


2001

2002

2003*

Прехвърляния (в млн. евро)

472.5

531.7

613.0

Като процент от бюджетните разходи за:
Образование

77.5%

76.8%

87.9%

Здравеопазване

77.3%

72.3%

84.6%

 

* предварителниданни

Илюзията, че “ние ги храним (отглеждаме и образоваме), а те заминават” е очевидна.Ако отчетем скритите разходи за образование и здравеопазване, картината едвали ще се промени съществено. При това трябва да се има предвид, че преобладаващотообразование на емигрантите е средно и по-ниско.

Вероятно е още да има и съществен ефект на просмукването, който е труднода се пресметне без нарочни изследвания. За размера на този ефект обачеможе да се съди аналогия, ако сравним прехвърлянията с средния годишен доходи цената на живота (пресметната като десет средногодишни дохода).

Тогава ще се окаже, че според официалната статистика прехвърлянията отбългарски емигранти към роднини у дома са равни на 340 000 средногодишнидохода или на около 3 400 човешки живота, “спасени” всяка година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).