Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

България предлага добър потенциал за развитие на банкирането

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

През изминалата седмица Булбанк представи първия Банков отчет 2003 на Нова Европа, изготвен от групата УниКредито Италиано. Отчетът на практика представлява преглед на състоянието и перспективите за развитие на банковите системи на страните, включени в понятието "Нова Европа" (т.е. страните от Централна и Югоизточна Европа, които са в процес на присъединяване към ЕС, Прибалтийските страни, Хърватска и Турция). Основните акценти от този доклад са:

1/ Съотношението на общите банкови активи към БВП в страните от Нова Европа (НЕ) е 68 %, докато в ЕС това съотношение е 270 %. В същото време при условие, че населението на страните от НЕ е около 50 % от това на ЕС, общите банкови активи на тези страни са само 2 % от банковите активи в ЕС. Около 70 % от тези общи банкови активи са концентрирани в три страни - Полша, Турция и Чехия. На България се падат едва 2 % от общите активи в НЕ. Според УниКредито ниската степен на банково посредничество означава, че регионът предлага значителен потенциал за растеж на банковия бизнес. Очакванията са за среден кумулативен ръст на банковите активи в страните от НЕ от 9.5 %. Общо за периода 2002-2006 г. се очаква ръст на банковите активи от 44 %. Най-голям потенциал за развитие на банковото посредничество предлагат България, Румъния и Турция.

2/ С развитието на пазара на банкови услуги в страните от НЕ се очаква и нарастване на гъстотата на клоновата мрежа. В момента на един милион жители в НЕ се падат 234 клона, докато в ЕС тази цифра е 513. Най-развита е клоновата мрежа в Словения - 354 банкови клона на 1 млн. жители, следвана от тази в Унгария - 285 клона на 1 млн. население и Хърватска - 208. По този показател България е в дъното на класацията с 81 клона на един милион жители, а последна е Румъния с 57 клона на 1 млн. души.

3/ Най-голям потенциал за растеж на банковите услуги предлага сегмента на банкирането на дребно и по-специално кредитирането на населението. Наред с това се очаква частично изместване на търсенето на депозитите от страна на домакинствата към управление на активи, предлагано от банките.

4/ Основните приоритети в развитието на банковата инфраструктура са предприемане на конкретни мерки за подобряване на ефикасността на съдебната система и защитата на правата на кредиторите (законово регламентиране на неплатежоспособността и реализиране на обезпеченията) и за ефективно функциониране на кредитни информационни системи (кредитни бюра, кредитни регистри), обхващащи както корпоративните, така и индивидуалните клиенти.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!