Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бележки по търговския баланс за януари-септември 2001 г.

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

За първите девет месеца на 2001 г. НСИ отчита дефицит по търговското салдо (измерен на основа износ FOB и внос CIF) в размер на 1496.7 млн. щ.д., което е с 361.7 млн.щ.д. повече спрямо същия период на миналата година. Темпът на нарастване на вноса (13.5%) е около два пъти по-голям от този на износа (7.6%). Данните ни позволяват да направим следните бележки:

1/ Промяната в салдото е отражение в най-голяма степен на нарастването на вноса от ЕС с 23.2% спрямо първите девет месеца на 2000 г. Износът за Общността се увеличава с 12.7%. През 1993 г. България подписа преференциално споразумение за либерализиране на търговията с ЕС, което през 2001 г. в значителна степен загуби преходния си асиметричен характер. Това споразумение засяга най-вече индустриалните стоки, за които се наблюдава изравняване на условията за достъп до двата пазара. Това е допълнителен фактор за увеличаване на вноса от ЕС, а оттам и за нарастването на общия внос на потребителски стоки с 25.3%. Основни партньори на България са Германия, Италия, Гърция и Франция, на които се пада приблизително 70% от стокообмена на страната с Общността.

2/В търговията с балканските страни се наблюдава намаляване както на износа -с 25.2%, така и на вноса - с 27%. Спадането на износа се дължи най-вече на намаляване на изнасяните стоки за Югославия с близо 100 млн. щ.д. спрямо предходната година.

3/ През първите девет месеца на 2001 г. за първи път след присъединяването на България към ЦЕФТА през 1999 г. се отчита по-бързо нарастване на износа пред вноса за тези страни - съответно с 39.7% и с 2.9%. Въпреки това, вносът от ЦЕФТА продължава да надвишава повече от два пъти износа.

4/ По начин на използване най-интензивно нараства износа на потребителски (19.1%) и инвестиционни стоки (11.3). Във втория, случай става въпрос най-вече за увеличаване на износа на резервни части и оборудване.

5/ В структурата на вноса отчитаме най-голямо нарастване вноса на потребителски стоки (25.3) и на суровини и материали (21%).

6/ В макро рамката на бюджет 2002 г. се предвижда дефицит по търговската сметка от 11.7% от БВП през 2001 г. Ако обаче темповете на нарастване на износа и вноса се запазят до края на годината, дефицитът по текущата сметка ще достигне близо 2 млрд. долара или около 16% от очаквания БВП за 2001 г.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!