Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бедността в България – данни, анализи и коментари

01.08.2014
Оцени тази статия:

ИПИ стартира интернет страница, посветена на бедността в България. Сайтът е част от проекта „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността”, провеждан  в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Екипът на ИПИ регулярно ще актуализира интернет страницата с данни и анализи върху бедността в България.

bednostbg.info

 

Защо го правим?

България е най-бедната страна в ЕС, като почти половината население попада в „риск от бедност или социално изключване”. Данните показват много силна връзка между заетостта и бедността, както и между образованието и шансовете за последваща реализация. Макар тези връзки да са известни и общоприети, те не са детайлно изследвани и често биват пренебрегвани в публичните политики.

Каква е целта?

Основната цел на проекта „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието и последващата реализация, работните места и доходите, бедността и неравенствата в страната. Резултатите от проекта ще са повишено знание за факторите, водещи до бедност в страната с фокус върху образованието и пазара на труда, както и разработване на предложения за работещи политики. Предложенията ще стъпят върху данни и изследвания, ще бъдат прозрачни и ориентирани към постигането на реални и устойчиви резултати. Не на последно място, възможните мерки за намаляване на бедността ще бъдат дискутирани от широк кръг експерти.

Как го правим?

Проектът ще адресира тези предизвикателства чрез събиране и обработка на данни, аналитична работа в сферата на образованието, заетостта и бедността, срещи на неформални групи по въпросите на образованието, бедността и неравенството в страната, както и създаването на регионален съвет, който ще се фокусира върху регионалните различия.

Като част от изпълнението на дейностите по проекта, ИПИ вече публикува два аналитични доклада:

Двата доклада, както и база данни от ключови индикатори за бедността , можете да откриете на интернет страницата на проекта -  http://www.bednostbg.info/

 

За контакти:

Петър Ганев - старши икономист

Институт за пазарна икономика

Тел.: (++ 359 2) 952 62 66, 952 35 03

Email: ganev@ime.bg