Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бавното правосъдие е липса на правосъдие

Автор: ИПИ / 07.06.2019
Оцени тази статия:

„Търговията и производителите рядко могат да процъфтяват дълго в която и да е държава, в която няма редовно правораздаване ... „

Адам Смит, Богатството на народите

 

Дори и най-справедливият закон е неефективен, ако не бъде своевременно приложен. Времето за решаване на едно дело има почти толкова голямо значение за справедливостта, колкото и крайното решение на съда. И докато юристите защитават тезата за качеството на правораздаването, то икономистите добавят и времето в работата на съдебната система, като индикатор, който може да се мери и използва за оценка на ефективността в защита на правото.

Всяка година докладът за работата на Инспектората към ВСС представя обобщение и примери от дейността му по установяване на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Важно е да се разгледат тези дела, за да се прецени доколко българската съдебна система напредва по този показател.

Докладът за 2018 г. посочва основни причини за забавяне на делата:

  • Недобра подготовка на делата за разглеждане в открито съдебно заседание
  • Недостатъчно добра организация на процесуалните действия. Нарушаване на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на делата. Лоша организация на доказателствената дейност
  • Насрочване на съдебните заседания през големи периоди от време
  • Неспазване на законоустановените периоди за постановяване на съдебните актове
  • Непознаване на материалния и процесуалния закон
  • Голяма продължителност на наказателното производство във фазата на досъдебното производство
  • Несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането на чл.6 ЕКПЧОС в частта ѝ за приoритетно разглеждане на дела, представляващи особен интерес за страните
  • Прекомерна продължителност на производства, за които законът е предвидил кратки срокове за разглеждането им.

 

ИВСС посочва, че причините за забавяне са едни и същи през годините. Видно е, че както прокуратурата, така и съдилищата трябва да предприемат мерки, защото дела, продължаващи 25 години не служат никому.

 

 

 

 

Материалът е изготвен по проект на ИПИ "Върховенство на закона и икономически растеж" (№ BG05SFOP001-3.003-0049), финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”