Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Асистентските услуги се прилагат широко, но все още има недостиг

Автор: Зорница Славова / 04.02.2022
Оцени тази статия:

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

 

През 2021 г. с ново начало, този път като делегирана от държавата дейност, започна предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Услугата осигурява подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, ежедневни домакински дейности и комуникация. От асистент могат да се възползват лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване и хора с трайни увреждания.

Приетите от Министерски съвет (МС) стандарти за делегираните от държавата дейности за 2022 г. предвиждат услугата да обхване близо 20 хиляди души през настоящата година. Това разширяване идва да отговори на ограничаването на настаняването в домове и приоритетното предоставяне на социални услуги в домашна среда, което е по-добрият и по-ефективен метод за подкрепа на нуждаещите се.

По данни на Агенцията за социално подпомагане към 31 декември 2021 г. потребителите на услугата „Асистентска подкрепа“ са 14 343 човека. Разпределението им по общини показва по-широко ползване на услугите на асистент в пограничните райони и като цяло – в източната и северната части на страната. Най-много за ползвателите в община Пловдив – 821, следвана от общините Русе, Сливен, Бургас, Кюстендил, Велико Търново и Силистра – всички с по над 200 ползващи услугата.

Относителният брой на ползвателите спрямо населението пък извежда напред общините Болярово, Маджарово, Чавдар, Челопеч, Антон като общините с най-много предоставяни асистентски услуги.

 

|Интерактивна версия на картата|

Към края на 2021 г. чакащи за услугата „Асистентска подкрепа“ има в половината български общини (132), а общата им бройка е 2478 души. Картата на България ясно показва, че има много чакащи в районите около Русе и Силистра, Кърджали и Смолян, Видин. В община Руен чакащите достигат 156, в Ардино – 150.

Отнесени към броя на населението най-много са чакащите в общините Ардино, Сандански и Гърмен.

|Интерактивна версия на картата|

 

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).