Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Аргументи "за" и механика на данъчната прозрачност

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Разглежданият от Народното събрание законопроект за дружества със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) е преди всичко първи опит в България да се въведе правна рамка на секюритизирането на активи. Смисълът от специален закон за секюритизацията е възможността да бъде изравнено данъчното третиране на пряко и косвено притежаване на активи - в одобрения от икономическата комисия на Парламента вариант на законопроекта става въпрос за недвижими имоти и вземания.

Все още няма решение на икономическата комисия по въпросите за правния статут на ДСИЦ. Досега бяха обсъждани три основни варианта - 1) освобождаване на печалбите на тези дружества от корпоративен данък, но не се правят други данъчни промени, 2) облагане на разпределените дивиденти с 15%, независимо от статута на получателя, и 3) "данъчна прозрачност", т.е. прехвърляне на цялото облагането върху акционерите в тези дружества. Последният вариант, който се разглежда в парламента, съвпада с 1), т.е. въвежда се данъчно облекчение - пълно за корпоративните акционери, частично за акционерите-физически лица.

Позицията на Института за пазарна икономика, който взе участие в работата по тази законодателна инициатива, беше и остава в подкрепа на данъчната прозрачност на ДСИЦ. Ето нашите аргументи за това, както и обяснение накратко на данъчната прозрачност.

" Основният смисъл на данъчната прозрачност на ДСИЦ е поддържането на принципа на справедливо третиране от закона; в този случай справедливостта е дефинирана като равно данъчно третиране за притежателите на активи (независимо дали притежават активи пряко или косвено).

" Идеята на прозрачността е ДСИЦ да не се превръща в отделен данъчен субект. Всеки акционер се облага според режима, предвиден за различните данъчно задължени лица в ЗКПО, ЗОДФЛ, ЗДДПО.

" Това, че ДСИЦ са данъчно-прозрачни, означава, че разпределят цялата печалба, която пък се облага при акционерите. Това означава, че данъчното облагане е идентично на това акционерите да извършват дейността (специалната инвестиционна цел) от свое име. Ако например две физически лица съпритежават имот, те ще платят според ЗОДФЛ данък върху определен доход; ако са акционери в данъчно-прозрачно ДСИЦ, те ще платят същия размер данък.

" Запазването на данъчния статут на акционерите отговаря на политическото решение при определяне на данъчното облагане на различните видове правни субекти. Ако например законодателят е решил, че дейността на пенсионните фондове не се облага с данък върху печалбата, логично и доходът на пенсионните фондове от ДСИЦ няма да се облага. Ако законодателят реши, че физическите лица трябва да плащат 18%, или 24%, или 29% данък върху доходите си, няма причина сдружаването на група физически лица със специална инвестиционна цел да се облага по друг начин или по друга ставка.

" Има два варианта за облагането на акционерите - физически лица. Единият предполага облагане с окончателен фиксиран данък (подобно на облагането на дивидентите) по ЗКПО, а другият - всеки плаща по скалата по ЗОДФЛ според дохода си. Принципно погледнато, ИПИ подкрепя варианта с облагане по скалата на ЗОДФЛ, защото така се постига и целта на данъчните промени - ДСИЦ да не променят данъчното облагане на акционерите си.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!