Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Алтернативен бюджет 2006: Разходи

Автор: Георги Ангелов / 05.02.2007
Оцени тази статия:

Общи разходи и бюджетно салдо

Алтернативният бюджет за 2006 година предвижда разходи в размер на малко над 16 милиарда лева, т.е. почти 35% от очаквания БВП. В сравнение с проектобюджета на правителството, разходите са с 5% от БВП по-ниски. В сравнение с гласувания бюджет за 2005 година, алтернативният бюджет за 2006 година предвижда съвсем леко намаление на номиналното ниво на разходите. В алтернативният бюджет е заложен малък бюджетен излишък, който да послужи за допълнително подсигуряване при евентуални неблагоприятни развития на средата или грешки в прогнозите /които е възможно да се допуснат при толкова радикална данъчна реформа/.

Разходни реформи

1. Разходи за заплати

През 2006 година се залага 10% намаление на персонала в бюджетната сфера. В същото време, намалението на осигуровките за бюджетните служители и разделянето на спестяванията от това намаление между правителството и бюджетните служители позволява 13% ръст на работните заплати. Резултатът от намалението на служителите с 10% и ръста на заплатите с 13% е леко нарастване на разходите за заплати до около 2.5 милиарда лева.

2. Осигуровки

Тъй като се предвижда значително намаление на осигуровките /от над 42% до 10%/, разходите за тях в бюджета намаляват осезаемо. В същото време се запазват разходите на бюджета, с които се поемат осигуровките на пенсионери, безработни и пр.

3. Издръжка

В тях се включват разходите за горива, електричество, отопление, телефони и комуникация, вода, външни услуги (разходи за консултантски и транспортни услуги, за поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер и др.), текущ ремонт, членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, други възнаграждения и плащания за персонала, прираст на държавния резерв, разходите за храна, медикаменти, научно изследователски разходи и книги.

В правителствения бюджет се залага ръст на разходите за издръжка, който е 9 пъти по-висок от ръста през 2005 година. Това не е оправдано. Предвиденото намаление на персонала заедно с оптимизиране на дълготрайните активи /сгради, автомобили/ и по-засилен контрол върху разходите позволява по-бавен ръст на разходите за издръжка през 2006 година.

4. Субсидии, кредити и временна финансова помощ

Разходите за субсидии за губещи предприятия и дейности изкривяват пазарната среда, задържат ресурси в губещи дейности и вредят на икономическия растеж. Предвижда се започване на програма за повишаване ефективността на субсидираните дейности и предприятия, която да позволи през 2006 година субсидиите да се намалят наполовина. Тук задължително се включва финансово оздравяване и приватизация на БДЖ. Доброто развитие на банковия сектор и кредитната експанзия от друга страна позволява на бюджета да не се намесва на кредитния пазар и съответно е ненужно да се предвижда отпускане на кредити от бюджета.

5. Социално осигуряване

В тази сфера се предвижда прекратяване на неефективните програми за намеса на трудовия пазар, които струват над 200 милиона лева годишно без резултат върху дългосрочните възможности за намиране на работа от страна на безработните.

6. Дълготрайни активи

Разходите за дълготрайни активи не се използват достатъчно ефективно. Инвестира се в обекти, които могат да се поемат от частния сектор. Освен това механизмът на обществените поръчки често не дава възможност за постигане на оптималното отношение между цена и качество. Използването на приватизацията и концесионирането за прехвърляне на разходи към частния сектор и по-конкурентно прилагане на обществените поръчки би могло да спести част от предвиденото увеличение на разходите за дълготрайни активи като в същото време осигури по-бързо и качествено изграждане на инфраструктура.

7. Резерв за непредвидени и неотложни разходи и структурна реформа

В този резерв се включват средства, които се използват при стихийни бедствия, както и средства е относително малък, докато резервите за структурна реформа са високи, въпреки че структурна реформа не се извършва. Изглежда, че този резерв се превръща в начин за допълнително харчене на пари от министерствата. Като се има предвид, че разходите на държавните структури и без това са прекалено големи и неефикасни, отпускането на подобни средства не е оправдано.

8. Лихвени разходи

Фискалният резерв и провеждането на по-бърза приватизация освобождават значителни средства, които могат да се използват за намаление на лихвените разходи чрез погасяване на държавен дълг.

Таблица 1: Разходи в алтернативния бюджет и сравнение с правителствения

млн. лв.

Правителство на БСП, НДСВ и ДПС 2006

Институт за пазарна икономика 2006

 

програма

% от БВП

програма

% от БВП

Общо разходи

18258

40.0%

16078.7

34.8%

1. Нелихвени разходи

17590.6

38.6%

15608.8

33.8%

 Текущи нелихвени разходи

14930.6

32.7%

13506.1

29.2%

    Заплати

2767.1

6.1%

2534.2

5.5%

    Осигуровки

867.4

1.9%

433.7

0.9%

    Издръжка

3781.6

8.3%

3523.6

7.6%

    Субсидии

591.7

1.3%

295.9

0.6%

    Социално осигуряване

6922.9

15.2%

6718.8

14.5%

     - Пенсии

4073

8.9%

4073.0

8.8%

     - Помощи и обезщетения

1347.8

3.0%

1143.8

2.5%

     - НЗОК

1219.2

2.7%

1219.2

2.6%

     - Други

282.8

0.6%

282.8

0.6%

 Кредити, временна помощ

100

0.2%

0.0

0.0%

 Дълготрайни активи

2226.9

4.9%

1952.7

4.2%

 Резерв за непредвид.разх.

333.1

0.7%

150.0

0.3%

2. Лихвени разходи

667.4

1.5%

469.8

1.0%

Излишък/дефицит (+/-)

0

0.0%

178.2

0.4%

 

Таблица 2: Разходи в алтернативния бюджет и сравнение с миналогодишния

млн. лв.

2005

Институт за пазарна икономика 2006

 

програма

% от БВП

програма

% от БВП

Общо  разходи

16443.9

39.8%

16078.7

34.8%

1. Нелихвени разходи

15649.2

37.9%

15608.8

33.8%

 Текущи нелихвени разходи

13451.1

32.5%

13506.1

29.2%

    Заплати

2491.8

6.0%

2534.2

5.5%

    Осигуровки

935.7

2.3%

433.7

0.9%

    Издръжка

3265.6

7.9%

3523.6

7.6%

    Субсидии

740.1

1.8%

295.9

0.6%

    Социално осигуряване

6017.8

14.6%

6718.8

14.5%

     - Пенсии

3668.1

8.9%

4073.0

8.8%

     - Помощи и обезщетения

1225.7

3.0%

1143.8

2.5%

     - НЗОК

863.6

2.1%

1219.2

2.6%

     - Други

260.4

0.6%

282.8

0.6%

 Кредити, временна помощ

100

0.2%

0.0

0.0%

 Дълготрайни активи

1678.5

4.1%

1952.7

4.2%

 Резерв за непредвид.разх.

419.6

1.0%

150.0

0.3%

2. Лихвени разходи

794.7

1.9%

469.8

1.0%

Излишък/дефицит (+/-)

-195.6

-0.5%

178.2

0.4%