Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

7 юни - денят, в който спираме да работим за правителството

16.12.2006
Оцени тази статия:

Според изчисления на Института за пазарна икономика тази година българските граждани са спрели да работят за правителството и са започнали да работят за себе си на 7 юни 2005 г . Образно казано, ако целият доход на гражданите се използва за покриване на всички държавни приходи за годината, до 158-мия ден от годината или до 7 юни 2005г. правителството следва да изземва доходите на всеки гражданин и едва след тази дата гражданите спират да работят за държавата и започват да работят и съответно да изкарват доход за себе си. Символично сме нарекли тази дата Ден на свободата от правителствена намеса по аналогия на Ден на свободата от данъци / Tax Freedom Day / , който се изчислява от канадския институт “Фрейзър” и американския институт “Кейто”. С този мисловен пример целим да онагледим ролята на правителството в преразпределението на доходите на гражданите.

Методологията на изчисляване на този своеобразен ден на свободата е следната: на база на прогнозирания БВП за 2005 г. изчисляваме средния съвкупен доход на ден, който изкарва българската икономика. Средният доход на ден се получава 114 млн. лв. Според прогнозата на ИПИ държавните приходи за 2005 г. ще достигнат 18 милиарда лева. Разделяме тези приходи на получения среден доход на ден и получаваме броя на дните, през които трябва да работят гражданите, за да изкарат държавните приходи, които им биват принудително отнети и срещу които получават публични блага – държавно здравеопазване, образование и т.н.

Разбира се, това е само опростен и стандартизиран пример, като за всеки човек този ден варира в зависимост от дохода, който изкарва и който му бива отнет чрез данъци, такси и други фискални механизми. За всеки отделен индивид може да се сметне деня, в който конкретно той спира да работи за правителството и започва да работи за себе си и за семейството си.

За да сравним получения резултат за България с други държави сме използвали същата методология. Сравнението е обобщено в следната таблица:

Таблица: Сравнение с другидържави*

Страна

Реален растеж на БВП(%)

Брой дни работа задържавата

Литва

7.0

122

Латвия

8.3

132

Естония

7.8

137

България

5.6

152

Германия

1.6

171

Италия

1.2

177

Франция

2.3

199

Източник: Евростат; Министерство на финансите; изчисления на ИПИ

* Представените данни са за 2004г.

 

Корелацията между растежа на икономиката и броя на дните, за които се работи за държавата, е очевидна – колкото по-малко се работи за държавата, толкова по-голям е икономическият растеж на икономиките. Намалението на преразпределителната тежест през държавата ще доведе до по-голям разполагаем доход у хората и съответно до увеличаване на стимулите за работа и разгръщане на предприемаческия дух, които са двигателите на икономическия растеж.

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).