Становища на ИПИ (2018 г.)

Становище на ИПИ относно разработване на предложения за промяна на здравноосигурителния модел в Република България

Институтът за пазарна икономика активно участва в три от сформираните от Министерството на здравеопазването работни групи – „Финансиране на здравната система”, „Болнична медицинска помощ” и „Лекарствени продукти и медицински изделия”. В резултат на работните дискусии ИПИ представя обща рамка за подобряването на качеството на здравните услуги и повишаването на ефективността от разходите за здравеопазването в страната.

Становище по Раздел VIII „Особени правила по отношение на ЮЛНЦ“ на проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Предложеният проект за нормативен акт е от важно значение за ефективната защита на обществения интерес срещу противоправна дейност, свързана с изпирането на пари. Същевременно приложението му засяга и би могло да засегне основни права на човека и гражданина, гарантирани с уредбата в Глава втора от Конституцията, като например правото на свободно сдружаване – чл.44 от Конституцията.

Становище на ИПИ по Закона за банковата несъстоятелност

Конституционният съд на Република България с определение по конституционно дело № 11/2018 г. допуска за разглеждане по същество искането на съдиите от общото събрание на Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 13.08.2018 г.) в частта: „чл. 59, ал. 5 и 6 се прилагат от 20.06.2014 г.”

С определението по делото Конституционният съд е поискал становища от редица организации, включително и от Института за пазарна икономика.

Становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Новите изменения в текстовете на ЗСВ влизат в противоречие с принципа кариерните въпроси на съдиите да се решават от съдии, като немотивирано и неоснователно се овластява главният прокурор и редовите прокурори да извършват действия по отношение статута на съдиите.

Становище относно обществено обсъждане на вариантите за нови райони на България от ниво 2 по европейската класификация (NUTS-2)

Изпратено до министъра на регионалното развитие и благоустройството, кмета на Столична община, заместник-кмета на Столична община по направление „Финанси и стопанска дейност”, членовете на Столичен общински съвет, главния изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Становище относно внесено предложение в парламента от Инициативен комитет за преразпределение на данъчната тежест 

Изпратено до председателя на Народното събрание, председателя на комисията по бюджет и финанси, председателя на комисията по труда и социалната политика и председателя на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите


Свързани публикации.