Реформите в европейските пенсионни системи*

Испания
Нов закон за здравното осигуряване

 Новият испански закон за здравното осигуряване, влязъл в сила на 01 август 2011, увеличава пенсионната възраст, броя на отработените години за пенсия и стимулите за работниците да останат част на работа след навършване на пенсионна възраст. Повечето от новите правила постепенно ще влязат в сила, започвайки от началото на 2013 година. Със закона се въвежда регулаторен механизъм за обществената пенсионна система до 2027 с цел контрол върху разходите. Пенсионната реформа е част от ограничителните мерки, които държавата предприема, за да ограничи правителствения дефицит. Според Евростат испанският бюджетен дефицит през 2010 година е бил около 9 % от БВП, докато средният за еврозоната е 6%.

Пенсионна реформа от 2011. Най-новата испанска пенсионна реформа е насочена към демографските предизвикателства и се фокусира върху параметричните промени на националнт социалнипрограми.

Пенсиониране. Влизайки в сила от 1 януари 2013 г., новият закон ще включва следното:

 • Увеличение на възрастта за пенсиониране от 65 на 67 години от 2019 – с 1 месец на година до 2018, а след това с 2 месеца на година до 2027.
 • Увеличение на трудовия стаж, необходим за пенсиониране от 15 на 25 през 2022. Минимумът остава 15 години, но работник с 15 години трудов стаж ще получава само 50% от размера на нормалната пенсия.
 • Увеличение на броя прослужени години, необходими на работниците с дълъг стаж, от 35 на 38,5 години от 2025. Пенсионната възраст на тази категория трудещи се остава 65.

Започвайки през 2027 „факторът за устойчивост” ще бъде добавен към системата, която настройва „съответните параметри на системата”, към промени в очакваната продължителност на живота на всеки пет години (няма допълнителна информация).

Законът също позволява доброволно ранно пенсиониране (с намалена пансия), започвайки от 63 годишна възраст с минимум 33 години трудов стаж. Също в „кризисни ситуации” (като уволнение заради състоянието на икономиката или смърт, пенсиониране или инвалидност на работодателя) работник с 33 години трудов стаж ще може да се пенсионира на 61.  Пенсиониране ще бъде позволено на работници на 65 години или повече (61 или повече в зависимост от прослужените години).Новият закон също предвижда демотивиращи стимули за тази възможност като увеличаваосигуровките, плащани от работодателя за тези работниците.

От друга страна, стимулите за по-възрастните да продължат да работят се увеличават. За всяка прослужена година след навършването на пенсионната възраст бонусите се увеличават от 2% до 4%, в зависимост от общия брой прослужени години.  За работници с по-малко от 25 години трудов стаж стимулите остават 2%, от 25 до 36 са 2,75%, а за 37 и повече години са 4%.

Вдовишки пенсии. Помощите за вдовиците навършили 65 и повече години, които не получават друга пенсия ще се увеличи постепенно от 52 % от основната заплата на починалия съпруг до 60% в началото на 2012. В допълнение, пределната възрастза издръжка на сираците ще се увеличи от 18 на 21 и до 25 за студентите, чиито доходи се равняват на минималната работна заплата.  

Други. Други промени в закона са:

В случай, че майка или бащанапуска работа, за да се грижи за детето (биологично, осиновено или прието), то това ще се счита за стаж. Преди промяната само майки са се е признавало това време заОт 2013 до 2019 законът ще увеличи постепенно дните, признаващи се за стажот 112 на 270.

 • Домашните помощници ще бъдат включени в системата от начало на януари 2012.
 • Държавната осигурителна администрация (контролна агенция, която е създадена според новия закон , за да обединява вече съществуващи агенции включително Националния институт за здравно осигуряване) ще трябва да уведомява всеки работник за неговите или нейните бъдещи права за пенсиониране. Подробностите ще бъдат определени от правила, като на каква възраст и колко често известието трябва да бъде изпратено и каква информация трябва да съдържа то.

 

Гърция

В края на юни 2011 Гърция прие промени в социалното осигуряване като част от пет годишен план (2011-2015) за намаление на дефицита, за да си осигури заеми на стойност 12 млрд. евро (17 млрд. щ.д.) с цел посрещане на плащанията през август 2011. Чуждестранните кредитори (ЕС, ЕЦБ и МВФ) поискаха приемането на мерки за икономии, за да помогнат на Гърция да избегне държавния фалит.

С този пакет от мерки съкращенията в социалните придобивки ще бъдат на стойност 5,1 млрд. евро (7,3 млрд. щ.д.) от 2011 до 2015. Ключовите мерки свързани с пенсиите са:

 • Разпростиране прилагането на критериите за доход за получателите на пенсии за старост (в момента се оценява единствено доход) чрез включване и на други критерии- активи и т.н.
 • Започвайки от 2011намаляване на общата сума на плащания при пенсиониране поне с 10% за държавните служители и служителите на държавни предприятия. (Бъдещи проучвания се очаква да посочат къде тези разпределения може да са  несъразмерни с вноските и да посочат възможни корекции, за да се изравнят с тях)
 • Удължаване на периода на замразяване на държавните пенсии (одобрен по време на пенсионната реформа миналата година и първоначално предвиждан за периода 2011-2013) до 2015
 • Реформа инвалидните пенсии (започнала през 2011) с цел да се намалят разходите – от сегашните 14,5 % от всичките пенсионни разходи  до 10%, като правителството планира да въведе по-строги мерки за получаване на решение за инвалидност и създаване на централна администрация за оценка.

От страна на приходите, мерките за ограничение на разходите изискват увеличение на приходите от осигуровкитев размер на  3,2 млрд. евро (4,6 млрд. щ.д.) за периода 2011-215. Увличение на приходите се очаква чрез прилагане на следните мерки:

 • Въвеждане на една осигуровка за всички работещи с цел намаления на измамите и повишаване на приходите.
 • Увеличаване на вноските  за фермерите и други професии (доктори, адвокати и инженери и др.).
 • Създаването на фонд за солидарност за самонаетите.
 • Въвеждане на осигуровка за безработицаза самонаетите и за държавните служители (включително за държавни предприятия, местните власти и други обществени институции).

Въпреки миналите сливания на пенсионни фондове, гръцката пенсионна система остава сложна и фрагментирана.  Помощите са смятани за щедри в сравнение със заплатите и често се изплащат преди навършване на 60. Критиците твърдят, че структурата за изплащане на пенсиите предлага малко стимули за  по-възрастните да на работят, особено за работниците с ниски доходи, чиито минимални пенсии не се намаляват заради ранното пенсиониране.

 

Ирландия

В опит да намали бремето на бъдещите пенсионни разходи и за да стимулира икономическия ръст през втората половина на юни ирландското правителство прие два закона, които правят серия от промени в пенсионната система, базирана на до този момент на плоси ставки (включително увеличение на пенсионната възраст) и въвеждането на ново облагане с 0,6% за професионалните пенсионни активи. Наредбите придават законност на спасителния план приет през декември 2010 между ирландското правителство, МВФ и ЕС.

При сегашната система нормалната пенсионна възраст е 66 години, но работниците могат да получават преходна пенсия от 65 годишна възраст, ако докажат, че изпълняват всички критерии. Първият закон приет през юни,обаче, премахва преходната пенсия от 1 януари 2014, правейки 66 години възрастта за пенсиониране за всички работници. Законът увеличава нормалната възраст за пенсиониране от 66 на 67 през 2021 и от 67 на 68 през 2028. Правителството се ангажира да увеличи пенсионната възраст в спасителния пакет, както и в своята Национална пенсионна рамка, публикувана през март 2010.

Първият закон също предоставя допълнителни икономически стимули чрез намаляване на осигуровките на работодателите от 8,5% на 4,25% от 2 юли 2011 до края на 2013. (Комбинираните вноски финансират държавните пенсии,  болничните и майчинството, обезщетенията при злополука на работното място и обезщетенията за безработица.) Вноските на работниците, вариращи от 4 до 5 % в зависимост от размера на доходите остават непроменени.

Вторият закон, който въвежда 0,6% данък върху професионалните пенсионни активи беше приет с цел да се финансира новата Инициатива за работни места; тя предвижда създаването на 20 000 нови работни места и осигурява допълнителни финансови помощи и инициативи за подобряване на уменията. (От 2007-а има значително увеличение на безработицата в Ирландия, като регистрираната безработица се увеличава от 4% през 2007 до 14,3% през юли 2011). Облагането е предвидено да продължи за първоначалния период от 4 години (2011-2014) и се очаква да генерира 450 млн. евро (644 млн. щ.д.) годишен приход, или 1,88 млрд. евро (2,69 млрд. щ.д.). Според изчисленията на „пенсионната индустрия” около 65 000 от сега получаващите професионални пенсии заедно със 700 000 работници, осигурявани според частните осигурителни планове ще бъдат засегнати от новият данък.

 

*Статията е извадка от документа International Update:  Recent Developments in Foreign Public and Private Pensions. Преводът е на Иво Недялков, стажант в ИПИ. 


Свързани публикации.