Относно консолидацията на дружествата в енергийния сектор

В края на миналата седмица министър Овчаров обяви, че е възложил на служителитеот министерството си да направят подробен анализ на идеята за консолидацияна енергийните дружества в един мега холдинг. Според думите на министърарезултатите от проучването ще покажат доколко целесъобразна е тази стратегияи в каква степен да бъде осъществена консолидацията на компаниите. Първоначалнотопредложение, което ще се тества, е да се обединят в един мега холдинг бъдещитеструктури на преструктурираните НЕК и “Булгаргаз”, заедно с ТЕЦ “МарицаИзток 2”, мини “Марица Изток”, АЕЦ “Козлодуй”.

Идеите на министъра не са изненада предвид изказванията му през последнитеняколко месеца. Още през месец юли на официални събития и форуми г-н Овчаровнедвусмислено посочи, че мисли в посока обединяване на всички дружествапод една шапка и даде заявка за своята позиция във водената политика в енергийниясектор: “да не робуваме толкова много на магически думи – преструктуриране,либерализация, приватизация”.

Директивите на ЕС , които касаят пазара на електроенергия и природна газ,предвиждат създаването на функциониращ и конкурентен единен европейски енергиенпазар. От 1 юли 2007 г. енергийният пазар в страната ще бъде либерализиранде юре, тъй като Европейската комисия е заявила набор от мерки, които трябвада бъдат изпълнени от правителството до края на годината. Но за да бъдепостигната либерализация на пазара де факто е необходимо държавата да сеотдръпне от вмешателството на пазара и да освободи сектора от държавнитеинтервенции и “стратегически” намеси. Но вместо това сигналите, които получавамеот енергийното министерство, говорят за съвсем друго – управляващите търсятначини да запазят влиянието на държавата върху сектора.

Едно от задълженията на България като бъдещ член на ЕС е да преструктурирадържавните монополисти НЕК и Булгаргаз и да отдели в отделни юридическилица дейностите по производство, пренос, доставка, разпределение и търговияна електроенергия и природен газ. Водещият мотив за това разделяне (unbundling)на операциите в самостоятелни структури е създаване на конкуренция, разгръщанена пазарните сили в сектора на енергетиката и поставяне на основите за ефективнофункциониране на единен европейски пазар. Следователно, идеите на министърОвчаров за последваща консолидация на дружествата, която е дирижирана отдържавата, противоречи на основните постулати, залегнали в модела на Европейскатакомисия за либерализиране на сектора.

Министър Овчаров обосновава предложението си с довода, че обединяванетона компаниите така или иначе се случва в повечето страни и като пример даваразвитието на пазара във Франция и Испания. Но трябва ли точно тези двестрани да бъдат модел на подражание? Именно Франция и Испания в средатана годината отказаха да допуснат на пазара си чуждестранни играчи, катосе противопоставиха на стратегически сделки с техни ключови ютилити компании,което е в противоречие със заявените цели на Европейската комисия за разгръщанена конкуренцията и отваряне на пазарите. Енергийният пазар във Франция едоминиран все още от държавни монополи и според външни оценки е неконкурентени затворен до голяма степен.

Действително се забелязва тенденция в областта на ютилити сектора към конвергенцияи обединяване на операторите, които предоставят различни услуги и създаванена мултиютилити компании. Но тук става въпрос не за увеличаване на пазарнатасила на компаниите и отстояване на стратегически, политически или националниинтереси, а за стратегическо управление на активите и търсене на начиниза увеличаване на ефективността в сектора. Държавата, за разлика от свободнияпазар с наличието на конкурентен натиск, не може да прецени точния баланси степента на консолидация на компаниите.

Ако се върнем само няколко месеца назад и проследим хронологията на сделкитев енергийния сектор в страната, ще стигнем до становището на Комисия зазащита на конкуренцията (КЗК), която през месец юли миналата година забранина руската компания РАО да придобие ТЕЦ-Варна и ТЕЦ-Русе, поради опасносттаот концентриране на твърде голям пазарен дял в една компания. На фона натова решение, предложението на министъра за създаване на мегакомпания изглежданелогично и противоречащо на политиката на антимонополния регулатор, коетоговори за липсата на прозрачни и консистентни принципи и правила, по коитода се води държавната политика в енергийната област.

Ефектите от дирижираната консолидация и изкуственото създаванена мегахолдинг, в който се централизира голям дял от целия енергиен пазар,са следните:

• Увеличаване на уязвимостта на енергийния сектор от политически и икономическиинтереси. Създават се предпоставки за корупция и злоупотреба с правомощияи власт от струпването на голям брой потенциални интереси;

• Ограничаване на конкуренцията в сектора per se, което означава намаляванена ефективността при управление на ресурсите. Алтернативните производителина електроенергия като ТЕЦ и АЕЦ трябва да се конкурират по между си, ане да се обединяват в един холдинг, което крие опасност от крос-субсидиранена дейностите им.

• Необходимостта от допълнително регулиране, създаване на бюрократичниструктури, които ще се намесват на пазара, ще “преценяват” кои цени са “справедливи”,ще изискват да не се злоупотребява с монополно състояние. Прекаленото вмешателствои свръхрегулациите, макар и на приватизиран пазар, често създават повечепроблеми пред пазара, тъй като не позволяват на пазарните сили да действатсвободно и да коригират поведението на предприемачите по начин, който отговаряна търсенето и предлагането и на тенденциите на пазара.

Какво трябва да се направи?

Правилният подход е първо да се разделят дейностите по веригата в самостоятелниюридически компании и после да се приватизират. Положителното в думите наминистър Овчаров е изказаната готовност да се продадат акции на бъдещияхолдинг през борсата, което значи НЕК и Булгаргаз да се извадят от забранителниясписък за приватизация и да се раздържавят. Но за да има това действителнопозитивен ефект върху пазара и потребителите е необходимо компаниите дабъдат напълно приватизирани и държавата да не запази мажоритарен пакет отакции или дялове, а да се отдръпне от управлението на собствеността и съставянетона бизнес стратегии за функциониране на дружествата.

 

 

 

 

 


Свързани публикации.