Обзор на регионалното развитие в България

Институтът за пазарна икономика от години следи регионалното развитие в страната. Преди месец беше публикувано и шестото ни поредно годишно изследване „Регионални профили: показатели за развитие” 2017 г., което разглежда детайлно икономическото и социалното представяне на българските области.

Последните налични данни показват цялостното оживление на българската икономика, но и за поредна година чертаят неравното развитие в 28-те области. Най-силна икономически остава столицата, а разликите в показателите ѝ спрямо най-зле представящите се области дори се увеличават, макар и слабо. Данните показват, че в сравнително добре развитите области (не само столицата, но и Габрово, Стара Загора, Варна, Русе) има повече инвестиции, повече заетост, по-високи доходи и по-добър стандарт на живот. В другата крайност изоставащите области като Пазарджик, Видин, Сливен, Силистра, Кърджали пък се характеризират с повече бедност, висока безработица и ниски доходи.

Въпреки че столицата отново е областта с най-добро икономическо и социално развитие и изпреварва всички други области в повечето показатели, редица области се открояват в развитието на различни сфери на регионалния икономически и социален живот.

 

Ето кои области и за какво биха могли да получат приз за представяне и развитие

Категория ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Габрово за пазара на труда

Развитието на пазара на труда в областта отстъпва само на това в столицата и Варна. Габрово е с втория най-нисък дял на населението с основно и по-ниско образование (над два пъти по-нисък от средния за страната) и с високи нива на икономическа активност и заетост и ниска безработица. По-нататъшното развитие на пазара на труда в областта е застрашено от бързото застаряване на населението заради интензивна емиграция и ниска раждаемост.

Бургас за инвестициите

Бургас продължава да е сред областите с най-висока инвестиционна активност. Тя е втора област (след столицата) по относителен брой на нефинансовите предприятия и третата с най-много привлечени чужди инвестиции. Областта е и сред първенците по усвоени европейски средства. Високата инвестиционна активност в областта се отразява и на пазара на труда, и на доходите и условията за живот. Заетостта продължава да нараства и през 2016 г. за първи път от десет години изпреварва средната за страната.

Варна за инфраструктурата

Като важен транспортен център областта се характеризира с висока гъстота на пътната и железопътната мрежи, висок дял на автомагистралите и първокласните пътища, добро качество на пътната настилка и най-високия дял на домакинствата с достъп до интернет в страната. Варна е и най-силно урбанизираната област в страната след столицата.

Кюстендил, Монтана и Видин за ниските местни данъци и такси

При цялостно повишаване на редица местни данъци и такси в общините през 2017 г., общините в областите Кюстендил, Монтана и Видин продължават да поддържат ниска данъчна тежест. Кюстендил е областта с най-ниски местни данъци и такси през 2017 г. и през последните пет години няма сериозни увеличения на ставките при стабилен ръст в страната. В Монтана не само че никой от основните местни данъци и такси не е повишаван през 2017 г., но има и едно намаление. В област Видин само една община е увеличила един данък, а усредненият размер на ставките поставят Видин на челното място като областта с най-нисък данък върху търговията на дребно (близо три пъти по-нисък от средния за страната) и върху такситата.

Ловеч и Добрич за работата на администрацията

Местните администрации в тези две области са сред най-прозрачните, кадастърът има относително високо покритие, а навлизането на електронни услуги и на услуги на „едно гише” бележи добър напредък.

 

Категория СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

Сливен за демографията

Освен най-големите области (София, Варна, Бургас и Пловдив), които привличат основно млади работещи хора, Сливен остава областта с най-добрата възрастова структура на населението, основно заради високата раждаемост (с втория най-висок, макар и отрицателен, коефициент на естествен прираст след този на столицата).

Смолян за образованието

През тази година област Смолян вече е абсолютният първенец в сферата на образованието. Именно Смолян е областта с най-нисък дял на второгодниците и отпадналите от основното и средното образование, най-голям относителен брой на преподавателите и най-добро представяне на зрелостните изпити.

Плевен за здравеопазването

Плевен е и сред областите с най-висок дял на здравноосигурените и с много добра осигуреност с лекари – на първо място в страната по относителен брой на общопрактикуващите лекари и на второ по относителен брой на лекарите специалисти. Плевен заема и първото място по най-голяма леглова база спрямо населението и значителен брой преминали за лечение болни.

Търговище за бързината на правораздаването и сигурността

Съдът в област Търговище е най-слабо натовареният в страната, което се отразява благоприятно и на бързината на правораздаването. Търговище е и сред областите с най-малко регистрирани престъпления спрямо населението и най-висока разкриваемост.

Велико Търново за културата

Богатото историческо и културно наследство за поредна година поставя Велико Търново сред областите с най-интензивен културен живот. Областта е на първо място в страната по относителен брой на посещенията на библиотеките и на второ (след област Габрово) по посещения на местните музеи. Освен това Велико Търново традиционно получава и много добра оценка при образованието.

 


Свързани публикации.