ИПИ изготви оценка на социално-икономическото въздействие от дейността на Лидл България

По поръчка на Лидл България, Институтът за пазарна икономика изготви оценка на социално-икономическите ефекти от дейността на компанията в страната през 2019 г. Анализът е базиран на икономически модел за регионално въздействие (Regional Input-Output Modeling System – RIMS II), широко използван за оценка на ролята на инвестиционни проекти, предприятия и цели отрасли в местната и националната икономика. Отправната точка на този модел е, че директните ефекти, които всяка компания предизвиква непосредствено в своето взаимодействие с останалите стопански субекти са съпътствани от различни косвени въздействия, които допълнително променят потреблението, производството, инвестициите и заетостта по веригата на добавената стойност в засегнатите бизнес сектори.

Преките ефекти включват първоначално възникващите промени във вътрешното от извършените от Лидл България разходи за стоки и услуги в страната. Всеки от доставчиците и партньорите на компанията на свой ред създава допълнително търсене на суровини, материали, промишлени стоки, горива, различни услуги, строителство и т.н., които представляват т.нар. непреки, или вторични, въздействия. Заедно с това, домакинствата на заетите в Лидл България насочват доходите си от трудови възнаграждения за потребление. Покупките на стоки и услуги от домакинствата създават допълнително търсене на суровини, материали и други ресурси в дейността на доставчиците по веригата на стойността, което се отразява в т.нар. индуцирани, или третични, ефекти. Разходните мултипликатори, които показват силата на тези допълнителни ефекти, са изведени от данните за ресурсите и използването им в междуотраслевите връзки в българската икономика и структурата на домакинските бюджети.

Наред с това, дейността на Лидл България е поставена в контекста на динамиката на българската икономика през последните години. Отчетени са основните тенденции в доходите на домакинствата и потреблението. В анализа са разгледани в сравнителен план основни показатели, които дават възможност за оценка на ролята на компанията на макроикономическо ниво, в сектора на търговията и на пазара на труда. В доклада е поставен и силен фокус в върху регионалното въздействие през ключови показатели за общинските икономики, заетост и доходи.

Повече информация за „Ефектът Лидл“ може да намерите тук: https://www.lidl.bg/lidlefect


Свързани публикации.