Европейски сравнения

Наскоро бяха оповестени сравнения между европейските страни по показателите доход на човек от населението и равнище на цените от 1999 до 2006 г. включително, както и прогнозни данни за 2007 г. България отново остава най-бедната страна в Европейския съюз, като разликата с Румъния се запазва.

През разглеждания период (1999-2007 г.) номиналният растеж на дохода на човек от населението в България нараства с 97.9%, което нарежда страната след най-бързо развиващите се нови членове на ЕС. За сравнение – темпът на растеж на номиналните доходи в Естония е 138.7%, в Латвия – 126.6%, в Румъния – 117.4% и в Литва – 114.5%, докато в останалите страни е по-нисък отколкото в България. Трябва да се има предвид обаче ниската база, от която се започва това развитие в България. През посочения период доходът в страната нараства с 4 700 СПС[1], което я нарежда на последно място (заедно с Малта) по абсолютно нарастване на доходите.

По отношение на индексите на физически обем на реален брутен вътрешен продукт на човек от населението (тоест какво количество стоки и услуги може да се закупи реално от хората от различните страни, като се коригират различията в ценовите равнища) България отбелязва напредък спрямо средното ниво за ЕС-27. През 1999 г. българите реално са имали доход от 27%, докато през 2007 г. според прогнозните данни е 38% от средния реален доход за ЕС-27. За сравнение – Румъния изпреварва България като стойностите през 1999 и 2007 г. са съответно 27% и 40% от средния доход за ЕС-27.

Разбира се, за никого не е тайна, че средните доходи в България са ниски, но остава открит въпросът как да се ускори растежът им, така че процесът на сближаване да протече по-бързо. Един възможен отговор е да се следват политиките в страните, които са се показали като лидери при подобни сравнения и се отчете спецификата на условията в страната. Добрите примери в това отношение са Ирландия и Прибалтийските страни, които провеждат целенасочени реформи за подобряване на средата за бизнес, увеличаване ефективността на публичните разходи, понижаване на данъчната тежест. Такива реформи се предприемат в България точно през разглеждания период, като някои от тях все още продължават. За съжаление позитивните промени в публичния сектор все още са бавни, а особено сериозен е проблемът със здравеопазването, където необходимостта от адекватни действия е най-належаща. Стимулирането на дългосрочния растеж е свързано в много голяма степен и с подобряване на качеството на образованието в страната, което да подпомогне създаването и поддържането на човешкия капитал.

Сравненията на реалните доходи в рамките на Европейския съюз са полезни поради факта, че представят нагледен пример за резултатите от политиките в отделните страни. Доходите в „социалните държави" като Италия и Франция растат значително по-бавно и в номинално, и в реално изражение, докато по-свободните икономики, където размерът и намесата на държавата е по-малък, реализират бърз растеж и техният опит трябва да бъде използван в стопанската политика на българските управляващи.

Таблица: БВП на човек от населението в стандарт на покупателна способност

Страни

1999

2007*

Изменение (%)

Нарастване

ЕС-27

17 700

24 700

39.5%

7 000

ЕС-25

18 600

25 700

38.2%

7 100

Евро-зона 13

20 600

27 100

31.6%

6 500

Австрия

23 600

31 700

34.3%

8 100

Белгия

21 900

29 700

35.6%

7 800

България

4 800

9 500

97.9%

4 700

Великобритания

20 600

29 300

42.2%

8 700

Германия

21 800

28 300

29.8%

6 500

Гърция

14 700

24 500

66.7%

9 800

Дания

23 300

30 900

32.6%

7 600

Естония

7 500

17 900

138.7%

10 400

Ирландия

22 500

36 200

60.9%

13 700

Испания

17 200

26 000

51.2%

8 800

Италия

20 900

25 300

21.1%

4 400

Кипър

15 600

22 700

45.5%

7 100

Латвия

6 400

14 500

126.6%

8 100

Литва

6 900

14 800

114.5%

7 900

Люксембург

42 300

70 400

66.4%

28 100

Малта

14 400

19 100

32.6%

4 700

Нидерландия

23 300

32 600

39.9%

9 300

Полша

8 600

13 500

57.0%

4 900

Португалия

13 900

18 300

31.7%

4 400

Румъния

4 600

10 000

117.4%

5 400

Словакия

9 000

16 700

85.6%

7 700

Словения

14 000

22 400

60.0%

8 400

Унгария

9 500

16 100

69.5%

6 600

Финландия

20 500

29 400

43.4%

8 900

Франция

20 400

27 200

33.3%

6 800

Чехия

12 400

20 100

62.1%

7 700

Швеция

22 300

30 900

38.6%

8 600

Източник: Национален статистически институт

*Забележка: Данните за 2007 г. са прогнозни


[1] Стандарт на покупателна способност


Свързани публикации.