БВП в Европа

Съотношението БВП на човек от населението е показател и база за сравнение на степента на икономическо развитие на отделните страни. Все пак трябва да се имат предвид някои разлики при отчитане на БВП (например по отношение на косвено измерените услуги на финансовите посредници).

 

В Люксембург – страната, която заема челна позиция по показателя с над два пъти по-висока стойност на БВП на човек от населението спрямо показателя за ЕС25 (ЕС25=100), през 2004 г. съотношението данъци към БВП например е било 40.1% през 2004 г. над средното за ЕС25 (37.6%). Причината отчасти се дължи на значителния процент чуждестранна работна сила, която допринася за увеличаване на БВП на Люксембург като в същото време не се отчитат като местно население при изчисляване на показателя. Съществува значителна разлика между Люксембург и втората страна в класацията – Норвегия с БВП на човек от 1.65 пъти над средното за ЕС25. Значителна разлика се наблюдава и между Норвегия и страната, която е на трето място. През 2005 г. (както и през 2004 г.) Ирландия заема трета позиция с БВП на човек от населението от близо 1.4 пъти над средното за ЕС25. През 2004 г. съотношението данъчни приходи към БВП е било 30.2%, което и третото най-ниско съотношение в ЕС след Литва и Латвия.

От страните в централна и източна Европа, Словения е с най-висока стойност на показателя с 80% от средния за ЕС25 БВП на човек. От новите страни-членки на ЕС Латвия е с най-нисък показател на БВП на човек от 47% от средния показател за ЕС25.

През 2005 г. БВП на човек от населението по ППС на България бе 32% от средното за ЕС (т.е. 68% под стойността на показателя за ЕС25). През 2004 г. това съотношение е било 70% по-ниско от средното за ЕС25.

Данъчното облагане дава само частичен отговор на въпроса защо някои страни привличат инвестиции и/или чуждестранна работна сила. Сред факторите, които привличат инвестиции се нареждат и системата на администриране на данъчното облагане, регулативни режими, степен на развитие на финансовите пазари и др. Значение имат и регулациите по отношение на инвестиране от страна на чуждестранни инвеститори, както и при инвестиране от страна на местни лица в чужди страни. Привличането на инвестиции оказва пряко влияние върху БВП чрез повишаване на производителността на труда и съответно конкурентноспособността на икономиката.

Източник: Евростат

 

 

 

––––––––––––––––––––

*Елена Маринова е бивш сътрудник в ИПИ. Понастоящем е финансов аналитик в Първа Финансова Брокерска Къща. Мнението, изразено в материала е нейно лично и е възможно да не съвпада изцяло с това на ПФБК.

 

 

 

 

 

 

 

 


Свързани публикации.