Мисия „Правосъдие"

13.06.2016

Според  действащата Конституция България е правова държава. Това означава не просто че се създават и спазват определени предписания (закони), а че международно признатите ценности като справедливост, свобода, неприкосновеност на личността и равенство пред закона са поставени над силата и властта.

Върховенството на закона (правото) в България следва да бъде приоритет за цялото общество и още повече за институциите, които са създадени чрез закона и следва да работят съобразно неговия дух, смисъл и цели. 

Усещането за справедливост и правосъдие са дефицитни, а редица международни[1] и вътрешни проучвания сочат, че доверието към съдебната власт е достигнало критично ниски нива[2]. Вярваме, че българските институции и особено органите на съдебната власт следва да ги превърнат отново в свой приоритет.

Убедени сме, че без правосъдие не може да има траен икономически растеж и развита пазарна икономика.

В тази връзка са и констатациите на Европейската комисия: "България редовно се нарежда сред държавите-членки на ЕС, в които има най-засилено усещане за наличие на корупция, а корупцията се счита за една от най-важните пречки пред извършването на стопанска дейност в България."[3]

Правото не може да бъде разделено от икономиката и обратното. Връзката между работеща правосъдна система и икономически растеж е пряка. Ето защо решихме да започнем Мисия „Правосъдие”, като си поставихме следните цели:

 

  1. Да изготвяме анализи за управлението и състоянието на съдебната власт;
  2. Да публикуваме текущи коментари и анализи по актуални теми, свързани с правосъдието и законността в България;
  3. Да отправяме препоръки за законодателни или управленски инициативи, адресирани към институциите;
  4. Да информираме повече българи по проблемите на правосъдието и съдебната реформа;
  5. Да създаваме интерес у студентите и учениците по въпроси, свързани с върховенството на закона.

 

За повече информация:

Иван Брегов, правен експерт към Института за пазарна икономика

тел. 02 952 62 66, 02 952 35 03

е-мейл: bregov@ime.bg 

 

▪                   ▪                    ▪                        

Въпроси на Института за пазарна икономика към всички 18 кандидата за изборни членове на ВСС от квотата на Народното събрание, 15 август 2017 г. :

1. Считате ли, че трябва да бъде възобновен дебатът за изменение на Конституцията на Република България в посока деполитизиране на Висшия съдебен съвет (ВСС) като гаранция за независимостта на съдебната власт, в това число:

- намаляване на броя на членовете на ВСС, излъчвани от Народното събрание (НС),

- увеличаване на броя на членовете на ВСС в съдийската колегия на съвета, избирани пряко от съдии?

Ако отговорът Ви е положителен, ангажирате ли се като бъдещ член на ВСС да инициирате дискусия между ВСС, представители на законодателната власт и експерти от НПО сектора и академичните среди?

2. Според Вас задоволителни ли са извършените проверки и обявените резултати от проверките по скандалите в съдебната власт, известни като „Яневагейт” и „Цумгейт”?

3. Считате ли, че през мандата на следващия ВСС (2017-2022 г.) проектът на бюджет на съдебната власт трябва да бъде програмен (а не на исторически принцип, както досега) и да обвързва разходите с конкретни цели и програми на ВСС? С какви действия бихте се ангажирали за въвеждането на програмното бюджетиране от страна на ВСС?

4. Ангажирате ли се отчетът на бюджета на съдебната власт да бъде ежемесечен и подробен по примера на отчета за държавния бюджет?Ангажирате ли се годишният отчет да е съпроводен и от детайлен и разбираем за широката аудитория наративен доклад?

5. Ангажирате ли се с прилагане на практика на заложената стратегия за реформа на съдебната карта и в какви посоки виждате възможните оптимизации на системата? 

 

Отговори:

 

 

 

 

▪                   ▪                   ▪                   ▪                   ▪                   ▪                   

Кампания „Мисия правосъдие” / Материали и публикации:

 

 


[1] Доклад „Независимост и ефективност на съдебната власт” от 2015 г. на Европейската мрежа за сътрудничество в правосъдието/ENJC/ - показателят доверие в съдебната система е на стр. 25

[2] Изследване на Алфа Рисърч от март 2016г. – Според изследването доверието в съда е 8%, а в прокуратурата е 6%.

[3] Мониторингов доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка за България, 2016 г., стр. 9.

Разходите на съдебната власт обезпечават ли извършването на реформи?, 17 март 2017